John Reed

VOP Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti The Gyms s.r.o. pro členství na zkoušku Stav k: 11. 07. 2017

1. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

1.1. Platnost VOP
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro veškeré smlouvy uzavřené mezi The Gyms s.r.o., Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4 (THE GYMS) a členy na zkoušku, pokud nebylo v jednotlivém případě sjednáno něco jiného. Členové na zkoušku jsou osoby, které jsou na základě členství na zkoušku oprávněny bezplatně užívat jedno fitness studio (dále jen Studio) v České republice.

1.2. Uzavření smlouvy
Člen na zkoušku nejprve poskytne pracovníkovi Studia osobní údaje nezbytné k uzavření smlouvy. Smlouva nabývá platnosti podpisem člena na zkoušku na k tomu určeném zadávacím zařízení.

1.3. Smluvní jazyk / Obsah smlouvy
Smlouva uzavřená pomocí zadávacího zařízení se nepovažuje za písemnou smlouvu. Smluvním jazykem je čeština. THE GYMS uloží obsah smlouvy a e-mailem zašle členovi na zkoušku příslušné VOP.

1.4. Zvláštní ustanovení pro mladistvé
Osoby, které nedovršily 15. rok života, se nemohou stát členy na zkoušku. Mladiství, kteří ještě nedovršili 18. rok života, mohou uzavřít členskou smlouvu na zkoušku pouze se souhlasem zákonného zástupce a v jeho přítomnosti.

2. UŽÍVÁNÍ STUDIA

2.1. Užívání Studia
Uzavřením smlouvy na zkoušku získává člen na zkoušku dle dohody na titulní straně smlouvy přístup do jednoho nebo několika Studií provozovaných ze strany THE GYMS v České republice.

2.2. Zákaz nabízení komerčních tréninkových služeb
Úplatné nebo jinak komerční nabízení tréninkových služeb ve Studiu není dovoleno, pokud nebylo výslovně sjednáno něco jiného.

2.3. Vstup výhradně s MemberCard (dále jen členská karta)
Člen na zkoušku obdrží členskou kartu. Bez členské karty není vstup do Studia, popř. Studií možný.

2.4. Provozní řád
THE GYMS je oprávněna stanovit provozní řád příslušného Studia, který je pro členy na zkoušku závazný. Provozní řád obsahuje zejména ustanovení ohledně přípustného užívání přístrojů/Studia a ochrany práv jiných členů.

2.5. Oprávnění udělovat pokyny
Přítomný personál je oprávněn udělovat pokyny, pokud to je k zachování řádného provozu Studia, pořádku a bezpečnosti nebo dodržování provozního řádu nutné. Tyto pokyny je nutné uposlechnout.

3. POVINNOSTI ČLENA NA ZKOUŠKU

3.1. Nakládání s členskou kartou
Člen na zkoušku je povinen postarat se o bezpečnou úschovu členské karty. Ztrátu členské karty musí člen na zkoušku ihned nahlásit ve Studiu nebo telefonicky. Po ohlášení ztráty budou funkce členské karty zablokovány a od této chvíle nenese člen riziko jejího zneužití (například třetí stranou).

3.2. Poplatek za vystavení členské karty
První vystavení členské karty je v rámci členství na zkoušku bezplatné. Za vystavení náhradní členské karty při ztrátě nebo poškození, které zavinil člen na zkoušku, je splatný aktivační poplatek ve výši 500,- Kč včetně DPH. Prokáže-li člen na zkoušku v případě nového vystavení, že vznikla nižší škoda nebo že nevznikla žádná škoda, je povinen uhradit pouze doloženou částku. Stará členská karta ztrácí aktivací náhradní členské karty svou platnost.

3.3. Nepřevoditelnost členství / Zákaz předání členské karty / Kontrola totožnosti
Členství na zkoušku v THE GYMS je osobní a nedá se převádět. Člen na zkoušku je proto povinen používat členskou kartu výhradně osobně a nesmí ji přenechat třetím stranám. K zajištění, aby členskou kartu používal pouze člen na zkoušku, je člen na zkoušku povinen poskytnout THE GYMS při uzavření smlouvy svou fotografii, kterou si THE GYMS uloží. Pokud člen na zkoušku svou fotografii neposkytne, THE GYMS si vyhrazuje právo před vstupem do Studia zkontrolovat totožnost člena na zkoušku kontrolou jeho osobního průkazu s fotografií.

3.4. Uvedení e-mailové adresy / Změny členských údajů
3.4.1. Člen na zkoušku je povinen poskytnout THE GYMS při uzavření smlouvy aktuální e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím může probíhat komunikace s členem. Člen na zkoušku výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, že prohlášení THE GYMS důležitá z právního hlediska (např. smluvní podklady, upomínky, prohlášení o změnách Všeobecných obchodních podmínek) mohou být zasílány buď písemně poštou na poštovní adresu, kterou naposledy uvedl, nebo elektronicky e-mailem na emailovou adresu, kterou naposledy uvedl.

3.4.2. Člen na zkoušku musí THE GYMS neprodleně oznámit jakoukoliv změnu relevantních smluvních údajů, zejména jména, adresy, e-mailové adresy, bankovního spojení atd.

3.5. Zákaz konzumace / Zakázané předměty
Člen na zkoušku nesmí ve Studiu kouřit, konzumovat alkoholické nápoje nebo omamné látky. Dále člen na zkoušku nesmí do Studia vnášet léčiva vázaná na lékařský předpis, která členovi na zkoušku neslouží k osobnímu a lékařem nařízenému užívání, omamné látky a/nebo jiné látky zvyšující fyzickou výkonnost člena na zkoušku (např. anabolika) a alkoholické nápoje. Člen na zkoušku dále nesmí výše uvedené látky úplatně nebo bezúplatně ve Studiích nabízet, opatřovat, přenechávat nebo jiným způsobem zpřístupňovat.

4. DOBA TRVÁNÍ
Členská smlouva na zkoušku opravňuje k užívání Studia v den, který je uveden na titulní straně smlouvy (dále jen doba platnosti smlouvy). Členská smlouva na zkoušku končí automaticky uplynutím doby platnosti smlouvy, aniž je k tomu třeba výpovědi nebo dalšího prohlášení ze strany členy na zkoušku nebo THE GYMS.

5. RUČENÍ THE GYMS
Fitness studio neodpovídá vůči členům za jakoukoli majetkovou nebo nemajetkovou újmu popř. toto ručení omezuje, a to v nejširší možné míře, jakou český právní řád připouští. Fitness studio zejména neručí za škodu, která vznikla členům v důsledku toho, že neplnili své povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, členskou smlouvou, těmito obchodními podmínkami, provozním řádem Fitness studianebo pokyny jeho personálu. Každý člen plně odpovídá za svůj zdravotní stav; jakákoli odpovědnost Fitness studia za zdravotní stav člena se vylučuje. Fitness studio dále zejména neručí za cennosti uložené na jiném než v místě k tomu určeném.

6. SPOTŘEBITELSKÁ ARBITRÁŽ
Člen má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud některé nebo více ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, není tím dotčena účinnost smlouvy a jejich zbývajících ustanovení.

VOP Silver / Gold

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti THE GYMS s.r.o. pro studia provozovaná pod značkou „John Reed“ Stav k: 15. 5. 2017

1. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

1.1. Platnost VOP
Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro veškeré smlouvy zahrnující povinnost platit příspěvek uzavřené mezi The Gyms s.r.o. (THE GYMS) a členy studií provozovaných pod značkou „John Reed“, pokud nebylo v jednotlivém případě sjednáno něco jiného. Členy jsou ty osoby, které jsou na základě členské smlouvy uzavřené s THE GYMS oprávněny užívat jedno nebo více fitness studií (dále jen Studia nebo jednotlivě Studio) dle ujednání na krycím listě „Členské smlouvy“ (dále jen krycí list smlouvy).

1.2. Uzavření smlouvy
Člen může při uzavírání smlouvy volit mezi nabízenými prvními smluvními obdobími a některým ze způsobů úhrady. Člen nejdříve poskytne pracovníku studia identifikační údaje nezbytné k uzavření smlouvy. Smlouva nabývá platnosti podpisem člena na k tomu určeném zadávacím zařízení.

1.3. Smluvní jazyk / Obsah smlouvy
Smluvním jazykem je čeština. THE GYMS uloží potvrzení smlouvy včetně jejího obsahu a e-mailem ji zašle členovi včetně příslušných VOP.

1.4. Zvláštní ustanovení pro mladistvé
Osoby, které nedovršily 15. rok života, se nemohou stát členy. Mladiství, kteří ještě nedovršili 18. rok života, mohou uzavřít členskou smlouvu pouze se souhlasem zákonného zástupce a v jeho přítomnosti.

2. UŽÍVÁNÍ STUDIA / DODATEČNÁ PLNĚNÍ

2.1. Rozsah užívání Studia
Uzavřením smlouvy získává člen dle dohody na krycím listu smlouvy přístup do jednoho nebo více Studií a je oprávněn užívat je během příslušné otvírací doby. THE GYMS je oprávněna uzavřít jednotlivá Studia provozovaná pod značkou „John Reed“ měsíčně až na osm hodin během příslušné otvírací doby ke zvláštním akcím nebo za účelem údržby a odmítnout členovi po dobu jejich uzavření přístup; THE GYMS zveřejní dobu a délku uzavření na internetové stránce Studia „John Reed“ minimálně 7 dnů před uzavřením.

2.2. Zákaz nabízení komerčních tréninkových služeb
Úplatné nebo jinak komerční nabízení tréninkových služeb ve Studiu není dovoleno, pokud nebylo výslovně sjednáno něco jiného.

2.3. Vstup výhradně s MemberCard (dále jen členská karta)
Člen obdrží členskou kartu. Bez členské karty není vstup do Studia, popř. Studií možný.

2.4. Provozní řád
THE GYMS je oprávněna stanovit provozní řád příslušného Studia, který je pro členy závazný. Provozní řád obsahuje zejména ustanovení ohledně přípustného užívání přístrojů/Studia a ochrany práv jiných členů. Platí i pro smluvní partnery THE GYMS, jejichž Studia smí člen podle členské smlouvy užívat.

2.5. Oprávnění udělovat pokyny
Přítomný personál je oprávněn udělovat pokyny, pokud to je k zachování řádného provozu Studia, pořádku a bezpečnosti nebo dodržování provozního řádu nutné. Tyto pokyny je nutné uposlechnout.

2.6. Dodatečná plnění

2.6.1. Ve sjednaném měsíčním členském příspěvku je kromě užívání Studia zahrnuta odměna za čerpání dalších nabízených produktů a plnění jen v případě, že to bylo výslovně sjednáno na krycím listu smlouvy.

2.6.2. Když je na krycím listu smlouvy sjednáno dodatečné plnění „Přiveď kamaráda“, pak je člen oprávněn vzít do Studia provozovaného pod značkou „John Reed“ další osobu (kamaráda). Člen může zprostředkovat vstup do Studia „John Reed“ jen jednomu kamarádovi denně. Kamarád musí být plnoletý a před vstupem do Studia se musí zaregistrovat uzavřením smlouvy pro kamaráda; registrace kamaráda ve Studiu je možná pouze v době od 08:00 – 22:00 hod. THE GYMS je oprávněna odmítnout nějakou osobu jako kamaráda jen ze závažných důvodů, zejména když opakovaně nebo závažně porušuje povinnosti ze stávající nebo dřívější smlouvy s THE GYMS nebo provozní řád.

2.6.3. Když je sjednána účast na skupinových trénincích s trenérem, pak je člen oprávněn ve Studiu „John Reed“ k účasti na dvou skupinových trénincích s trenérem (po 40 minutách) měsíčně. Účast předpokládá předchozí přihlášení k příslušnému skupinovému tréninku s trenérem v termínech oznámených ve Studiu vývěskou. Počet míst v každém terminu je omezen maximálně na 8 účastníků. Případný kamarád, kterého si člen přivede na trénink (viz bod 2.6.2 těchto VOP), nemá na účast ve skupinových trénincích s trenérem nárok.

3. POVINNOSTI ČLENA
3.1. Nakládání s členskou kartou

Člen je povinen postarat se o bezpečnou úschovu členské karty. Ztrátu členské karty musí člen ihned nahlásit ve Studiu nebo telefonicky (+420 228 887 284). Po ohlášení ztráty budou funkce členské karty zablokovány a od této chvíle nenese člen riziko jejího zneužití (například třetí stranou).

3.2. Poplatek za vystavení členské karty / náhradní členské karty
Pokud není na krycím listu smlouvy sjednáno něco jiného, je za vystavení členské karty při uzavření smlouvy splatný aktivační poplatek ve výši 500,
- Kč včetně DPH. Za vystavení náhradní členské karty je také splatný aktivační poplatek ve výši 500,
- Kč včetně DPH; stará členská karta ztrácí svou platnost aktivací náhradní členské karty.

3.3. Uvedení e-mailové adresy / Změny členských údajů

3.3.1. Člen je povinen poskytnout THE GYMS při uzavření smlouvy aktuální e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím může probíhat komunikace s členem. Člen výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, že prohlášení THE GYMS důležitá z právního hlediska (např. smluvní podklady, upomínky, prohlášení o změnách Všeobecných obchodních podmínek) mohou být zasílány buď písemně poštou na poštovní adresu, kterou naposledy uvedl, nebo elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu, kterou naposledy uvedl.

3.3.2. Člen musí THE GYMS neprodleně oznámit každou změnu relevantních smluvních údajů (zejména jména, adresy, e-mailové adresy, bankovního spojení atd.). 3.4. Nepřevoditelnost členství / zákaz předání členské karty / kontrola totožnosti Členství v THE GYMS je osobní a nedá se převádět. Člen je proto povinen používat členskou kartu výhradně osobně a nepřenechat ji třetím stranám. Aby se zajistilo, že členskou kartu bude používat pouze člen, poskytne člen THE GYMS při uzavření smlouvy svou fotografii, kterou si THE GYMS uloží. Pokud člen svou fotografii neposkytne, THE GYMS si vyhrazuje právo před vstupem do Studia zkontrolovat totožnost člena kontrolou jeho osobního průkazu s fotografií.

3.5. Zákaz konzumace / zakázané předměty
Člen nesmí ve Studiích kouřit, konzumovat alkoholické nápoje nebo omamné látky. Dále člen nesmí do Studia vnášet léčiva vázaná na lékařský předpis, která členovi neslouží k osobnímu a lékařem nařízenému užívání, omamné látky a/nebo jiné látky zvyšující fyzickou výkonnost člena (např. anabolika) a alkoholické nápoje. Člen dále nesmí výše uvedené látky úplatně nebo bezúplatně ve Studiích nabízet, opatřovat, přenechávat nebo jiným způsobem zpřístupňovat.

4. PLATBA A POVINNOST ÚHRADY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ / ÚPRAVA CENY / PRODLENÍ V PLATBĚ

4.1. Způsob platby
Člen může při uzavření smlouvy zvolit k úhradě členských příspěvků a poplatků za vystavení členské karty některý z následujících způsobů platby:
- příkazní inkaso
- pravidelné zatěžování účtu na základě příkazu z karty
- převod
- bezprostřední platba na POS terminálu.
Způsob platby zvolený a sjednaný členem při uzavření smlouvy je uveden na krycím listě smlouvy. Když je jako způsob platby sjednáno „Příkazní inkaso“, pak člen musí nejpozději do 14 dnů po uzavření smlouvy předat THE GYMS platné oprávnění k inkasu měsíčních členských příspěvků a aktivačních poplatků za členskou kartu. Člen je povinen zajistit, aby na jeho bankovním účtu bylo vždy nezbytné krytí na úhradu inkasa splatných členských příspěvků a aktivačních poplatků. Když je jako způsob platby sjednán „Převod“, pak člen musí nejpozději do 7 dnů po uzavření smlouvy převést na uvedený účet THE GYMS členské příspěvky a aktivační poplatky splatné po uzavření smlouvy.

4.2. Splatnost měsíčních poplatků

4.2.1. Když je jako způsob platby sjednáno „Příkazní inkaso“ nebo „Pravidelné zatěžování účtu na základě příkazu z karty“, budou měsíční členské příspěvky splatné vždy předem v první den měsíce za příslušný kalendářní měsíc, pokud není smluvně sjednáno jinak. Členský příspěvek za alikvótní část prvního kalendářního měsíce po uzavření smlouvy je splatný současně s případně sjednaným aktivačním poplatkem za členskou kartu v den uzavření smlouvy. Příspěvek za alikvótní část posledního měsíce trvání smlouvy může být splatný v předstihu s členským příspěvkem za předchozí měsíc.

4.2.2. Když je jako způsob platby sjednán „Převod“ nebo „Bezprostřední platba na POS terminálu“, budou měsíční členské příspěvky splatné vždy za první smluvní období uvedené na krycím listě smlouvy, maximálně však za tři měsíce, a to předem v první den prvního kalendářního měsíce za tento a dva následující kalendářní měsíce (část rozhodného období), pokud není smluvně sjednáno něco jiného. Členské příspěvky za poměrnou část prvního kalendářního měsíce a dva následující kalendářní měsíce po uzavření smlouvy budou splatné s případně sjednaným aktivačním poplatkem za členskou kartu v den uzavření smlouvy. Částka za poměrnou část posledního měsíce trvání smlouvy může být splatná v předstihu s členskými příspěvky za předchozí část rozhodného období.

4.3. Právo na úpravu ceny

4.3.1. THE GYMS je oprávněna zvýšit měsíční členský příspěvek, když se zvýší zákonná daň z obratu, přičemž zvýšení členského příspěvku je omezeno na zvýšenou sazbu daně z obratu. THE GYMS využije právo na zvýšení ceny prohlášením v textové podobě. Zvýšení ceny bude účinné od prvního dne měsíce následujícího po doručení prohlášení.

4.3.2. Když se zákonná daň z obratu sníží, analogicky se také sníží měsíční členský příspěvek. Ke snížení dojde se snížením daně z obratu.

4.4. Prodlení s platbou

4.4.1. Pokud se člen zpozdí s platbou, THE GYMS si vyhrazuje právo vyfakturovat členovi poplatky z prodlení, pokud prodlení zavinil člen. Vedle úroků z prodlení v zákonné výši k nim patří i náklady na právní vymáhání odpovídající danému účelu, zejména výlohy spojené s upomínkou a inkasem, soudní poplatky a náklady na právní zastoupení.

4.4.2. Pokud se člen ocitne v prodlení s úhradou částky odpovídající dvěma měsíčním příspěvkům, THE GYMS je oprávněna smlouvu mimořádně vypovědět ze závažného důvodu. V tomto případě je THE GYMS oprávněna požadovat kromě poplatků z prodlení podle bodu

4.4.1. těchto VOP další náhradu škody podle zákonných ustanovení.

5. DOBA TRVÁNÍ / VÝPOVĚĎ / POZASTAVENÍ

5.1. První smluvní období / řádná výpověď
Smlouva se nejprve uzavírá na fixní první smluvní období uvedené na krycím listu smlouvy (dále jen první smluvní období). Když smlouvu člen nebo THE GYMS nevypoví před koncem příslušného období, smlouva se prodlužuje vždy o dobu prvního smluvního období, maximálně však o dalších dvanáct měsíců. Řádná výpověď musí být oznámena
- u smlouvy s prvním smluvním obdobím v délce do tří měsíců nejpozději dva týdny,
- u smlouvy s prvním smluvním obdobím delším než čtyři měsíce nejpozději čtyři týdny před příslušným koncem smlouvy; pro člena platí bod 5.4. těchto VOP.


5.2. Pozastavení smlouvy

5.2.1. Členská smlouva s prvním smluvním obdobím do pěti měsíců se nedá pozastavit.

5.2.2. Členskou smlouvu s prvním smluvním obdobím delším než pět měsíců může člen pozastavit. Počet měsíců, po které může být smlouva v kalendářním roce maximálně pozastavena, je uveden na krycím listě smlouvy. Pozastavení musí začínat prvním dnem v měsíci a dá se provést pouze na celé měsíce. Plánované pozastavení smlouvy musí člen THE GYMS oznámit minimálně sedm kalendářních dnů před začátkem pozastavení dle bodu 5.4. těchto VOP. Po dobu pozastavení je člen osvobozen od platby členských příspěvků splatných během doby pozastavení a nemůže čerpat služby THE GYMS. V případě pozastavení se doba následujícího možného ukončení smlouvy řádnou výpovědí členství posouvá o dobu pozastavení smlouvy. Pokud jsou na krycím listu smlouvy sjednána bezplatná období a období, za která je nutné platit příspěvek, členská smlouva bude po pozastavení v bezplatném období nejdříve pokračovat zbylou částí bezplatného období a následně poté placeným obdobím. Nárok na pozastavení neexistuje, když už smlouva byla vypovězena nebo když je THE GYMS oprávněna k mimořádnému vypovězení smlouvy.

5.3. Právo na mimořádnou výpověď
Právo obou smluvních stran na okamžitou mimořádnou výpověď ze závažného důvodu není výše uvedenými ustanoveními dotčeno.

5.4. Podání výpovědi členem nebo oznámení člena o pozastavení smlouvy
Každou výpověď nebo plánované pozastavení musí člen s uvedením členského čísla zaslat poštou na adresu THE GYMS s.r.o., Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4 nebo e-mailem na oficiální e-mailovou adresu (zakaznickyservis@johnreed.cz).

6. RUČENÍ THE GYMS
Fitness studio neručí vůči členům za jakoukoli majetkovou nebo nemajetkovou újmu popř. toto ručení omezuje, a to v nejširší možné míře, jakou český právní řád připouští. Fitness studio zejména neručí za škodu, která vznikla členům v důsledku toho, že neplnili své povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, členskou smlouvou, těmito obchodními podmínkami, provozním řádem Fitness studia nebo pokyny jeho personálu. Každý člen plně odpovídá za svůj zdravotní stav; jakákoli odpovědnost Fitness studia za zdravotní stav člena se vylučuje. Fitness studio dále zejména neručí za cennosti uložené na jiném než v k tomu určeném místě.

7. SPOTŘEBITELSKÁ ARBITRÁŽ
Člen má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Změny těchto VOP
THE GYMS je s výjimkou povinností vyplývajících z hlavního plnění oprávněna s účinností v budoucnu měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Povinnosti vyplývající z hlavního plnění jsou takové povinnosti, které teprve umožní řádné provedení smlouvy a jejichž dodržování smluvní strany smí legitimně očekávat. THE GYMS člena seznámí se změnami a poskytne mu příležitost podat proti změnám námitku během přiměřené lhůty v délce minimálně 30 dnů poté, co se s nimi seznámí, a zvlášť upozorní na to, že v případě nepodání námitky změny nabydou účinnosti.

8.2. Neúčinnost jednotlivých ustanovení
Pokud některé nebo více ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, pak tím není dotčena účinnost smlouvy a jejich zbylých ustanovení.