Prohlášení o ochraně osobních údajů pro nabídku online na www.mcfit.com


Společnost McFIT Global Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld (dále jen „McFIT“) je provozovatelem webové stránky mcfit.com. Chtěli bychom, aby ses na naší webové stránce cítil dobře. Ochrana Tvého soukromí a Tvých osobních práv je pro nás velmi důležitá. Chtěli bychom Tě proto požádat, aby sis pozorně přečetl informace o funkcích naší webové stránky.

V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů Ti objasníme způsob, rozsah a účel shromažďování osobních údajů (dále jen „osobní údaje“) v rámci naší nabídky online a s tím souvisejícími webovými stránkami, funkcemi a obsahem, jakož i s externí účastí online, jako např. s našimi profily na sociálních sítích (dále jen obecně „nabídka online“).

I. Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědná osoba za naši nabídku online ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a ostatních národních zákonů členských států na ochranu osobních údajů, jakož i dalších ustanovení na ochranu osobních údajů je:

McFIT Global Group GmbH Tannenberg 4 96132 Schlüsselfeld

• telefon: +49 9552 / 93 19 0
• telefax: +49 9552 / 93 19 115
• e-mail: info@mcfit.com

Pověřenou osobu odpovědné osoby lze kontaktovat zde:
datenschutzbeauftragter@mcfit.com

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje uživatelů naší nabídky online zásadně jen tehdy, bude-li to potřeba k zajištění funkční nabídky online a k poskytnutí našeho obsahu a služeb. Zpracování Tvých osobních údajů se provádí pravidelně pouze na základě Tvého souhlasu. Výjimku tvoří pouze situace, jestliže vyžádání Tvého souhlasu není z faktických důvodů možné anebo je zpracování Tvých osobních údajů povoleno ze zákona.
III. Právní základ pro zpracování osobních údajů Chtěli bychom Ti sdělit právní základ pro naše zpracování osobních údajů. Pokud Ti nebude sdělen právní základ v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, vychází zpracování Tvých osobních údajů z následujících právních základů:

• čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR slouží jako právní základ, pokud jsme si vyžádali Tvůj souhlas pro určitý účel zpracování;
• čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR představuje právní základ, je-li zpracování osobních údajů třeba pro splnění smlouvy, například pokud uzavíráš svoji členskou smlouvu přes nabídku online. Tento právní základ platí rovněž pro zpracování osobních údajů, které jsou třeba k provedení předsmluvních opatření, např. jestliže se na nás obracíš s dotazy v souvislosti s našimi produkty a službami;
• čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR je naším právním základem, je-li zpracování osobních údajů třeba ke splnění právní povinnosti, jako např. splnění účetních a daňových povinností;
• pokud zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy Tvoje nebo jiné fyzické osoby, slouží čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR jako právní základ;
• je-li zpracování třeba k hájení oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí osoby a nepřevažují-li Tvoje zájmy, základní práva a základní svobody výše uvedený zájem, provádí se zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

IV. Vymazání osobních údajů a doba uložení

Chtěli bychom Tě informovat o době uložení a vymazání osobních údajů při zpracování osobních údajů. Není-li v našem prohlášení o ochraně osobních údajů v následujících odstavcích stanovena bližší úprava, platí pro dobu uložení vymazání osobních údajů následující:

Tvoje osobní údaje zpracováváme a ukládáme pouze po dobu, která je potřebná ke splnění účelu uložení. K uložení Tvých osobních údajů může dojít dále v případě, pokud to stanovil evropský nebo národní zákonodárce ve vyhláškách, zákonech nebo jiných předpisech, jimiž se musíme řídit. K zablokování nebo vymazání Tvých osobních údajů dojde rovněž v případě, pokud uplyne lhůta k uložení stanovená uvedenými normami, ledaže existuje potřeba dalšího uložení Tvých osobních údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy. Budou-li osobní údaje zablokovány, dojde k vymazání, pokud to není v rozporu se zákonnou nebo smluvní lhůtou uschování, neexistuje žádný důvod se domnívat, že vymazáním budou poškozeny Tvoje chráněné zájmy a vymazání kvůli zvláštnímu způsobu uložení nebude mít za následek nepřiměřené náklady.

V. Zajištění nabídky online a vyhotovení souborů protokolu
1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Při každém vyvolání naší nabídky online zjišťujeme, popř. zjišťuje náš poskytovatel hostingu celou řadu obecných osobních údajů a informací o počítačovém systému vyvolávajícího počítače. Mohou být shromažďovány následující osobní údaje:

• datum a čas přístupu na navštívenou webovou stránku, popř. na nabídku online;
• webová stránka, ze které ses dostal na naši nabídku online (např. předchozí webová stránka, hyperlink apod.);
• webové stránky vyvolané přes naši nabídku online;
• přístupový status (převod databáze, databáze nenalezena);
• množství Tebou zaslaných osobních údajů;
• Tebou používaný operační systém;
• Tebou používaný prohlížeč a verze prohlížeče;
• Tebou používaný poskytovatel internetového připojení;
• Tvoje IP adresa, kterou zadává Tvůj poskytovatel internetového připojení Tvému počítači při připojení k internetu. Osobní údaje budou dočasně uloženy do souborů protokolu na serveru. Uložení těchto osobních údajů spolu s Tvými dalšími osobními údaji se neprovádí.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro přechodné uložení osobních údajů a souborů protokolu představuje čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů

Shromažďování a uložení osobních údajů je třeba k provozování nabídky online, aby byla zajištěna její funkčnost a aby bylo možné správně poskytovat obsah nabídky online. Kromě toho slouží osobní údaje k optimalizaci naší nabídky online a k zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů. Vyhodnocení osobních údajů k marketingovým účelům se v této souvislosti neprovádí. K těmto účelům patří rovněž náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba uložení

Osobní údaje budou vymazány, jakmile nebudou třeba k dosažení účelu jejich shromažďování. V případě uložení osobních údajů v souborech protokolu je to nejpozději po uplynutí sedmi dnů. Je možné uložení Tvých osobních údajů po delší dobu. V takovém případě bude vymazána nebo změněna Tvoje IP adresa, aby nebylo možné přiřazení vyvolávajícího klienta.

5. Možnost vyjádřit nesouhlas a možnost odstranění

Vzhledem k tomu, že shromažďování osobních údajů je nezbytně třeba k poskytování nabídky online a uložení osobních údajů do souborů protokolu je nezbytně třeba k provozování nabídky online, neexistuje pro Tebe jakožto uživatele možnost vyjádřit nesouhlas s používáním.

VI. Používání cookies
1. Zapojení cookie do nabídky online

V naší nabídce online používáme cookies. Cookies jsou malé textové databáze, které budou uloženy do Tvého internetového prohlížeče, popř. internetovým prohlížečem do Tvého počítačového systému. Cookies budou stáhnuty, jestliže vyvoláš nějakou webovou stránku. Toto cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče až do opětovného vyvolání webové stránky. Jako dočasné cookies, tzv. „session-cookies“ nebo „transientní cookies“, se označují cookies, která budou vymazána, poté co uživatel opustí nabídku online a zavře svůj prohlížeč. V takovém cookie může být například uložen obsah nákupního košíku v online shopu nebo login status. Za „permanentní“ nebo „persistentní“ se označují cookies, které i po zavření prohlížeče zůstávají uložené. Tímto způsobem například může být uložen login status, jestliže uživatel po několika dnech vyhledá nabídku online. Právě tak mohou být v takovém cookie uloženy zájmy uživatele, které se používají k měření dosažitelnosti nebo k marketingovým účelům. Bude-li webová stránka znovu vyvolána z téhož konečného přístroje, bude cookie buď posláno zpátky na webovou stránku, která ho vytvořila (first party cookie), nebo na jinou webovou stránku, k níž patří (third party cookie). Pomocí cookies může webová stránka rozpoznat, že byla tímto prohlížečem již jednou vyvolána, a může mimo jiné zlepšit zkušenost uživatele při opětovném vyvolání. Cookies si například mohou vzpomenout na Tvoje záliby a upraví nabídky zobrazované na webové stránce podle Tvých zájmů a potřeb.

Ty sám můžeš určit, zda Tebou používanému prohlížeči povolíš cookies či nikoli. Uložené cookies mohou být v nastavení systému Tvého prohlížeče vymazány. Měj laskavě na paměti, že funkčnost webových stránek může být omezena nebo dokonce zrušena, nebudou-li cookies povoleny.

Při prvním vyvolání naší nabídky online budeš informován informačním bannerem o používání cookies. Používáme různé skupiny cookies. Pokud klikneš v informačním banneru na podrobnosti, ukáže se Ti, jaké cookies používáme a do jaké skupiny toto cookie patří. Pokud nebudeš chtít, abychom používali určité cookie nebo určitou skupinu cookies, odstraň laskavě zelený háček příslušné skupiny cookie a klikni na OK k potvrzení Tvého nastavení. Pokud neodstraníš zelený háček, souhlasíš s tím, že použijeme skupinu cookies. Měj laskavě na paměti, že nemůžeš ovlivnit používání potřebných funkcí cookies. Teprve poté, co provedeš výběr skupiny cookies, budou cookies používány na webové stránce.

Pokud nám povolíš nastavením svého prohlížeče nebo na základě svého souhlasu používání cookies, můžeme používat následující cookies v naší nabídka online.

Tvůj aktuální stav povolených cookies (funkční cookies, preference, statistiky, marketing):

(sem pak přijde laskavě provázání s cookiebot) Jestliže tyto cookies používají rovněž osobní údaje, budeš o tom v následujícím textu informován.

2. Používání funkce cookies

Používáme cookies, které patří do skupiny funkčních cookies, abys mohl jako uživatel optimálně navštěvovat naši nabídku online a aby nabídka online řádně fungovala (technicky potřebné cookies). Některé součásti naší nabídky online vyžadují, aby Tě prohlížeč, z něhož ses dostal na naši nabídku online, mohl identifikovat i po změně stránky.

Použitím funkčních cookies lze dosáhnout následující funkčnosti, resp. mohou být uloženy následující osobní údaje:

• Tebou provedená nastavení jazyka,
• uložení Tvých nastavení prohlížeče, abys měl naši nabídku online optimálně zobrazenou na Tebou používaném přístroji,
• uložení nastavení k zajištění optimálního zobrazení videa (např. údaje o rozlišení Tebou používaného monitoru)
• rovnoměrné načítání vyvolané webové stránky, aby tato stránka zůstala přístupná,
• zabránění zneužití nabídky online a služeb zaregistrováním postupu při přihlášení. Právní základ pro zpracování osobních údajů za použití technicky potřebných cookies představuje čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Používání preferenci a statistiky cookies

Používáme dále preferenční a statistická cookies v naší nabídce online, které umožňují analýzu Tvého chování při surfování. Při vyvolání naší nabídky online, jak je uvedeno výše, budeš požádán o souhlas se zpracováním osobních údajů používaných v této souvislosti.

Prostřednictvím cookies, které analyzují Tvoje chování při surfování, budou používány následující osobní údaje:

• Tebou zadané vyhledávané výrazy,
• četnost vyvolávání stránek,
• zjišťování návštěvní doby na nabídce online,
• shromažďování pořadí návštěv různých webových stránek na nabídce online,
• používání funkcí nabídky online,
• Tvoje IP adresa v anonymizované formě.

Právní základ pro zpracování osobních údajů za použití cookies pro účely analýzy v případě existence Tvého příslušného souhlasu představuje čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Kromě toho právní základ představuje rovněž čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť máme oprávněný zájem, a to zájem o analýzu, optimalizaci a hospodárné provozování naší nabídky online.

4. Používání etracker

V naší nabídce online používáme službu etracker pro vyhotovení analýzy. Poskytovatelem je společnost etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburk, Německo. Používají se přitom cookies, která umožňují statistickou analýzu používání nabídky online návštěvníky, analýzu údajů o používaném obsahu nebo rovněž analýzu reklamy.

Takto vytvořené osobní údaje jsou z našeho pověření zpracovávány a uloženy ze strany etracker výhradně v Německu a řídí se nejpřísnějšími německými a evropskými zákony a standardy na ochranu osobních údajů. Etracker je nezávisle kontrolována, certifikována a označena známkou kvality ePrivacyseal. Při používání etracker budou osobní údaje, které eventuálně umožňují odkaz k jednotlivé osobě, jako např. IP adresu, identifikaci při přihlášení a identifikaci přístroje, co možná nejdříve anonymizovány nebo pseudonymizovány.

Právní základ pro zpracování osobních údajů za použití cookies v souvislosti s používáním etracker pro účely analýzy v případě existence Tvého příslušného souhlasu představuje čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Kromě toho máme oprávněný zájem na zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť máme zájem o optimalizaci naší nabídky online a naší webové prezentace.

Udělený souhlas ke stanovenému zpracování osobních údajů můžeš kdykoli odvolat, a to tak, že změníš nastavení v souvislosti s povolenými cookies nebo změníš nastavení ve svém prohlížeči.

5. Používání služeb cookiebot

Jsme povinni doložit Tvůj souhlas s používáním cookies nebo jejich odmítnutí podle článku 7 odst. 1 GDPR. Abychom toto mohli zajistit, používáme služby cookiebot.com.

Na našem účtu cookiebot jsou uloženy následující osobní údaje:

• Tvoje IP adresa v anonymizované formě (poslední tři čísla nastavte na "0"),
• datum a čas Tvého souhlasu,
• Tvůj používaný prohlížeč,
• URL, z něhož je odeslán Tvůj souhlas,
• anonymní, náhodné a zakódované heslo,
• Tvůj příslušný stav souhlasu, který slouží jako doklad Tvého souhlasu.

Heslo a Tvůj status souhlasu jsou rovněž uloženy v cookie nazvaném "cookie consent", tak aby naše nabídka online mohla přečíst a respektovat Tvůj souhlas při všech následujících vyžádáních stránek a budoucích relacích uživatele automaticky po dobu 12 měsíců. Můžeš se kdykoli podívat na svůj stupeň souhlasu v prohlášení o ochraně osobních údajů a změnit jej. Svůj souhlas nalezneš, jak je výše uvedeno.

6. Doba uložení, možnost podat námitky a možnost odstranění v souvislosti se shromažďovanými osobními údaji při používání cookie

Cookies se ukládají ve Tvém počítači a převádějí se z Tvého počítače k nám. Proto máš jako uživatel plnou kontrolu nad užíváním cookies. Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžeš vypnout nebo omezit převod cookies. Toto nastavení, jak je uvedeno výše, můžeš ovládat rovněž udělením souhlasu nebo jeho zrušením v rámci naší nabídky online. Již uložená cookies mohou být kdykoli vymazána.

VII. Informační zpravodaj
1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů při zasílání informačního zpravodaje

V rámci uzavření členské smlouvy s McFIT máš možnost bezplatně odebírat informační zpravodaj. K tomu potřebujeme Tvoji e-mailovou adresu.

Ke zpracování osobních údajů v rámci postupu při přihlášení bude vyžádán Tvůj souhlas a bude proveden odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přihlášení k našemu informačnímu zpravodaji se provádí v tzv. dvojitém řízení opt-in. To znamená, že po přihlášení obdržíš k informačnímu zpravodaji e-mail, v němž budeš požádán o potvrzení Tvého přihlášení. Toto potvrzení je třeba, aby se nikdo nemohl přihlásit pod cizí e-mailovou adresou. Přihlášení k informačnímu zpravodaji se zaprotokolují, aby bylo možné doložit postup při přihlášení podle právních norem. K tomu je třeba provést uložení okamžiku přihlášení a potvrzení, jakož i IP adresy.

I když se nepřihlásíš k našemu informačnímu zpravodaji, můžeme používat Tvoji uloženou e-mailovou adresu pro zasílání zpravodaje, pokud si v naší nabídce online nebo v některém z našich studií koupíš zboží nebo služby McFIT a přitom uvedeš svoji e-mailovou adresu. V takovém případě Ti bude prostřednictvím zpravodaje zasílána výhradně přímá reklama na vlastní podobné zboží nebo služby.

2. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Právní základ pro zasílání informačního zpravodaje a s ním spojeného zjišťování úspěšnosti představuje Tvůj souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Zaprotokolování postupu při přihlášení se provádí na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš zájem se přitom řídí používáním uživatelsky přátelského a bezpečného postupu při zasílání informačního zpravodaje, který slouží na jedné straně našim obchodním zájmům a na druhé straně nám poskytuje doklad o Tvém souhlasu, přičemž zároveň odpovídá rovněž Tvým očekáváním.

Právní základ pro zasílání informačního zpravodaje bez přihlášení ke zpravodaji v důsledku prodeje zboží nebo služeb představuje ve Spolkové republice Německo ustanovení § 7 odst. 3 UWG [zákon proti nekalé soutěži] a v Rakousku ustanovení § 107 odst. 2 a 3 TKG [zákon o telekomunikacích]. Kromě toho představuje právní základ rovněž čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť máme oprávněný zájem na přímém marketingu.

Zpracování Tvé e-mailové adresy slouží k doručení informačního zpravodaje.

3. Doba uložení

Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebude třeba dosáhnout účelu, pro který jsou shromažďovány. Tvoje e-mailová adresa tudíž bude uložena k zasíláním informačního zpravodaje, dokud budeš odebírat informační zpravodaj.

Můžeš odběr našeho informačního zpravodaje kdykoli vypovědět, to znamená odvolat souhlas. K tomuto účelu se v každém informačním zpravodaji nachází příslušný odkaz. Můžeš zrušit svůj souhlas i takovým způsobem, že nám pošleš jednoduchou zprávu. Můžeš k tomu použít následující kontaktní údaje, aniž by Ti vznikly jiné náklady než náklady na doručení podle základního tarifu:

poštou: McFIT Global Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld nebo

e-mailem: meine-daten@mcfit.com.

Abychom mohli doložit dříve udělený souhlas, můžeme uložit příslušnou e-mailovou adresu až po dobu tří let na základě našich oprávněných zájmů, dříve než bude vymazána. Uložení se přitom provádí pouze pro účely eventuálního odvrácení nároků.

4. Zasílání informačního zpravodaje pomocí CleverReach

Zasílání informačního zpravodaje se provádí prostřednictvím zasilatele CleverReach GmbH & Co. KG (dále jen „CleverReach“), Mühlenstraße 43, 26180 Rastede, Německo. Ustanovení na ochranu osobních údajů si můžete u zasilatele prohlédnout na internetové adrese cleverreach.com.

CleverReach provádíme na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Od CleverReach můžeme používat osobní údaje příjemců bez přiřazení k určitému uživateli za účelem optimalizace nebo zlepšení jejich vlastního servisu, např. pro technickou optimalizaci zasílání a zlepšení grafického zobrazování informačního zpravodaje. Osobní údaje našich příjemců informačního zpravodaje CleverReach nebude používat k jejich kontaktování ani je nebude poskytovat třetím osobám.

5. Měření úspěchu informačního zpravodaje

V informačních zpravodajích mohou být obsaženy takzvané „web-beacon“, což jsou databáze o pixelové velikosti, které budou vyvolány při otevření informačního zpravodaje naším serverem, resp. serverem našeho zasilatele. V rámci tohoto vyvolání budou shromážděny technické informace, jako například informace o Tvém prohlížeči a Tvém operačním systému, avšak rovněž o Tvé IP adrese a okamžiku vyvolání informačního zpravodaje. Právní základ pro zpracování osobních údajů v souvislosti s měřením úspěchu informačního zpravodaje představuje čl. 6 odst. písm. f) GDPR.

Všechny tyto informace budou použity ke zlepšení služeb na základě technických osobních údajů a jejich chování při čtení podle místa vyvolání nebo doby přístupu. Shromažďují se rovněž zjištění, zda byl informační zpravodaj otevřen, kdy byl otevřen a na jaké odkazy bylo klinuto. I když tyto informace je možné z technických důvodů přiřadit jednotlivým příjemcům informačního zpravodaje, nemají být na jejich základě z naší strany ani ze strany zasilatele pozorováni jednotliví uživatelé. Vyhodnocení slouží k tomu, aby byly rozpoznány čtenářské zvyklosti našich uživatelů a podle nich byl upraven náš obsah nebo informační zpravodaj odpovídající zájmů uživatelů.

VIII. Poskytování osobních údajů společnostem poskytujícím služby a ostatním třetím osobám

V souvislosti s provozováním a optimalizací naší nabídky online, jakož i pro naše služby a realizaci smlouvy pro nás vykonávají činnost různí poskytovatelé, např. pro centrální poskytovatele služeb IT nebo pro hosting naší nabídky online. Těmto poskytovatelům předáváme pro plnění jejich úkolů potřebné osobní údaje.

Právní základ pro předávání osobních údajů poskytovatelům představuje čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR.

Tvoje osobní údaje poskytujeme podle okolností rovněž třetím osobám nebo státním orgánům, pokud jsme k tomu povinni na základě úředního nebo soudního nařízení nebo pokud jsme k tomu oprávněni, neboť to je například třeba ke stíhání trestných činů nebo k hájení a prosazování našich práv, resp. nároků.

Právní základ pro toto poskytování osobních údajů představuje čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR.

IX. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

Na naší webové stránce je uveden kontaktní formulář, který můžeš použít k elektronickému navázání kontaktu s námi. Pokud využiješ tuto možnost, budou nám zaslány a uloženy osobní údaje Tebou uvedené ve formuláři:

• jméno,
• e-mailová adresa,
• Tvoje žádost.

Alternativně s námi můžeš navázat kontakt přes uvedenou e-mailovou adresu. V takovém případě budou zpracovány osobní údaje zaslané ve Tvém e-mailu.

Právní základ zpracování Tvých osobní údaje při použití kontaktního formuláře při zaslání e-mailu představuje čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud navázání kontaktu směřuje k nám, uzavření smlouvy nebo jejímu splnění, právní základ navíc představuje čl. 6 odst. 1 písm. b).

Zpracování osobních údajů se provádí v obou případech navázání kontaktu pouze k jeho zpracování.

X. McFIT na sociálních sítích a sociálních platformách

Vzhledem k tomu, že chceme komunikovat se svými zákazníky, zájemci a uživateli, jsme s vlastními stránkami zastoupeni na sociálních sítích (jako např. Facebook a Instagram) a sociálních platformách. Zde informujeme rovněž o našich službách. Pokud vyvoláš tyto stránky na sociálních sítích, popř. sociálních platformách, platí obchodní podmínky a směrnice na ochranu osobních údajů příslušného provozovatele.

Pokud v našem prohlášení o ochraně osobních údajů neuvedeme nic jiného, budeme zpracovávat pouze osobní údaje uživatelů, kteří s námi komunikují v rámci sociálních sítí nebo sociálních platforem.

XI. Tvoje práva

Chtěli bychom Ti na tomto místě objasnit Tvoje práva v souvislosti se zpracováním Tvých osobních údajů. Pokud chceš využít některé ze svých práv, můžeš nám poslat jednoduchou zprávu. Můžeš k tomu použít následující kontaktní údaje, aniž by Ti vznikly jiné náklady než náklady na doručení podle základního tarifu:

poštou: McFIT Global Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld nebo

e-mailem: meine-daten@mcfit.com.

Při předložení žádosti si vyhrazujeme právo k Tvé vlastní ochraně si vyžádat další informace, které nám potvrdí Tvoji totožnost. Není-li Tvoje identifikace možná, zamítneme zpracování žádosti.

Máš právo na:

• informace o Tvých uložených osobních údajích (čl. 15 GDPR),
• neprodlené informování a/nebo doplnění osobních údajů, které se Tě týkají (čl. 16 GDPR),
• vymazání Tvých osobních údajů, které jsou u nás uloženy (čl. 17 GDPR),
• omezení zpracování Tvých osobních údajů (čl. 18 GDPR),
• převoditelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR),
• jakož i nesouhlas se zpracováním (čl. 21 GDPR).
• stížnost u úřadu vykonávajícího dohled; pokud se domníváš, že při zpracování Tvých osobních údajů došlo k porušení platných předpisů na ochranu osobních údajů, můžeš si stěžovat u úřadu vykonávajícího dohled, přičemž právo na další opravné prostředky zůstává nedotčeno. Stížnost můžeš podat zejména u úřadu vykonávajícímu dohled v členském státě Tvého pobytu, Tvého pracoviště nebo v místě údajného porušení.

XII. Změna pokynů k ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů, aby vždy odpovídalo platným zákonným požadavkům nebo k provedení změn našich služeb v prohlášení o ochraně osobních údajů, např. když změníme naši nabídku online nebo jiné služby. Pro Tvoji novou návštěvu naší nabídky online pak platí nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

Stav: květen 2018, verze 1.0