AlgemeneVoorwaarden

Algemene Voorwaarden van RSG Group Netherlands C.V. – Nederland (Stand: 20.03.21)

1. CONTRACTSLUITING

1.1. Geldigheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten van RSG Group Netherlands C.V. (RSG Group NL) met haar leden van de studiolijnen “Gold’s Gym”, “McFIT”, “JOHN REED”, en “JOHN REED WOMEN’S CLUB”, tenzij in individuele gevallen iets anders is overeengekomen. Leden zijn die personen die op basis van een met RSG Group NL gesloten lidmaatschapsovereenkomst gerechtigd zijn gebruik te maken van één of meer van de door RSG Group NL geëxploiteerde fitness-studio’s (hierna: studio’s of individuele studio) in overeenstemming met de overeenkomst op het contractvoorblad “Lidmaatschapscontract” (hierna: contractvoorblad).

1.2. Afsluiten van het contract in de studio

Het lidmaatschapscontract komt in de studio tot stand door de ondertekening ervan door het lid.

RSG Group NL heeft het recht het contract binnen 14 dagen na het afsluiten schriftelijk op te zeggen indien daarvoor een objectief gerechtvaardigde reden bestaat; van een objectief gerechtvaardigde reden is sprake, wanneer een eerder bestaand lidmaatschapscontract van het lid met RSG Group NL door RSG Group NL werd beëindigd als gevolg van een betalingsachterstand of vanwege een andere contractbreuk van het lid. Het lid heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk op te zeggen. Punt 5.4.2. is van overeenkomstige toepassing op herroeping door het lid. In geval van herroeping door het lid worden de overeengekomen en reeds betaalde eenmalige bijdragen en pro rata maandbijdragen niet terugbetaald.

1.3. Online afsluiten van een contract

Bij het online afsluiten van een overeenkomst via een website doet het lid een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst door te klikken op de knop “bestelling onder voorbehoud van betaling”. De aanvaarding van het aanbod (en dus de sluiting van de overeenkomst) gebeurt via een bevestiging per e-mail. RSG Group NL slaat de tekst van het contract op en verstuurt de contractdocumenten, inclusief het voorblad van het contract in de bevestiging per e-mail. RSG Group NL heeft het recht het contract binnen 14 dagen na het afsluiten schriftelijk op te zeggen indien daarvoor een objectief gerechtvaardigde reden bestaat; van een objectief gerechtvaardigde reden is sprake, wanneer een eerder bestaand lidmaatschapscontract van het lid met RSG Group NL door RSG Group NL werd beëindigd als gevolg van een betalingsachterstand of vanwege een andere contractbreuk van het lid. Het lid kan zich beroepen op het wettelijke herroepingsrecht, waarover hij/zij bij het sluiten van de overeenkomst afzonderlijk zal worden geïnformeerd.

1.4. MemberCard

Het lid ontvangt bij het afsluiten van het contract of – in geval van een online contract – bij het eerste bezoek aan de studio een MemberCard die hem toegang biedt tot de studio of studio’s. In geval van herroeping van het contract kan de overhandiging van deze pas niet worden uitgelegd als een aanspraak op het gebruik van de studio’s.

1.5. Bijzonderheden voor jongeren

Personen die jonger zijn dan 15 jaar kunnen geen lid worden. Voor jongeren onder de 18 jaar kan een lidmaatschapsovereenkomst alleen worden gesloten met toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger.

1.6. Bijzonderheden voor de “JOHN REED WOMEN’S CLUB”.

Personen van het vrouwelijke geslacht die jonger zijn dan 15 jaar en mannen kunnen geen lid worden van de “JOHN REED WOMEN’S CLUB”; voor het overige is punt 1.5 van toepassing.

2. GEBRUIK VAN DE STUDIO’S

2.1. Omvang van het studiogebruik

Het contract biedt het lid toegang tot een of meer studio’s overeenkomstig de overeenkomst op het voorblad van het contract en geeft het lid het recht hiervan gebruik te maken tijdens de respectievelijke openingsuren.

RSG Group NL heeft het recht om individuele studio’s die worden geëxploiteerd onder de merknamen “Gold’s Gym”, “McFIT”, “JOHN REED” en “JOHN REED WOMEN’S CLUB” gedurende maximaal acht uur per maand binnen de openingsuren te blokkeren voor speciale evenementen of onderhoudswerkzaamheden en het lid de toegang te ontzeggen voor de duur van de blokkering; RSG Group NL zal het tijdstip en de duur van de blokkering ten minste 7 dagen vóór de blokkering op de betreffende website bekendmaken.

2.2. Geen aanbod van commerciële trainingsdiensten

Het aanbieden van trainingsdiensten in de studio tegen betaling of op andere wijze voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen.

2.3. Toegang uitsluitend met de MemberCard

De MemberCard biedt het lid toegang tot de studio of studio’s. Zonder de MemberCard is toegang tot de studio(‘s) niet mogelijk.

2.4. Huisregels

RSG Group NL is gerechtigd voor de betreffende studio huisregels op te stellen die bindend zijn voor de leden. De huisregels bevatten met name voorschriften inzake het toegelaten gebruik van de apparatuur/studio en inzake de rechten van andere leden.

2.5. Bevoegdheden

Het aanwezige personeel is gerechtigd aanwijzingen te geven voor zover dit noodzakelijk is voor de handhaving van de goede gang van zaken in de studio, de orde en de veiligheid of de naleving van de huisregels. Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

2.6. Extra diensten

Het overeengekomen maandelijkse lidmaatschapsgeld omvat alleen de betaling voor het gebruik van andere producten en diensten die naast het gebruik van de studio worden aangeboden, indien dit uitdrukkelijk op het voorblad van het contract of op enige andere manier is overeengekomen.

3. VERPLICHTINGEN VAN HET LID

3.1. Omgang met de MemberCard

Het lid is verplicht zorg te dragen voor de veilige bewaring van de MemberCard. Het lid moet een verlies van de MemberCard onmiddellijk melden in een studio of per telefoon. Zodra het verlies is gemeld, worden de functies van de MemberCard geblokkeerd en is het lid vanaf dat moment vrijgesteld van het risico van misbruik (bijvoorbeeld door derden) van de MemberCard.

3.2. Vergoeding voor de afgifte van de MemberCard / vervangende MemberCard

De op het voorblad van de overeenkomst overeengekomen activeringsvergoeding is verschuldigd voor de afgifte van de MemberCard bij sluiting van de overeenkomst. Voor de afgifte van een vervangende MemberCard in geval van een verlies of beschadiging waarvoor het lid verantwoordelijk is, is de activeringsvergoeding voor een vervangende MemberCard verschuldigd, zoals overeengekomen op het voorblad van de overeenkomst. Indien het lid in geval van hernieuwde afgifte bewijst dat een geringere schade of in het geheel geen schade is geleden, is het lid slechts het aangetoonde bedrag verschuldigd. De oude MemberCard verliest haar geldigheid bij activering van de vervangende MemberCard.

3.3. Kosten bij periodieke betalingen

Indien op het voorblad van de overeenkomst of anderszins tussen de partijen overeengekomen, betaalt het lid een overeengekomen bedrag als periodieke trainings- en servicevergoeding.

3.4. Opgave van een e-mailadres / wijziging van lidmaatschapsgegevens

3.4.1. Het lid is verplicht RSG Group NL bij het sluiten van de overeenkomst een actueel e-mailadres te verstrekken voor de communicatie met het lid. Het lid stemt er uitdrukkelijk mee in dat verklaringen van juridisch belang van RSG Group NL (bijv. herinneringen, verklaringen betreffende wijzigingen van de Algemene Voorwaarden) hetzij schriftelijk per post naar het laatst door het lid opgegeven postadres, hetzij elektronisch per e-mail naar het laatst door het lid opgegeven e-mailadres worden verzonden.

3.4.2. Het lid moet RSG Group NL onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging van gegevens die relevant zijn voor het contract, met name naam, adres, e-mailadres, bankgegevens, enz.

3.5. Onoverdraagbaarheid van het lidmaatschap / Verbod om de MemberCard door te geven / Identiteitscontrole

Het lidmaatschap bij de RSG Group NL is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Het lid is derhalve verplicht de MemberCard uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken en deze niet aan derden af te staan.

Om ervoor te zorgen dat de MemberCard alleen door het lid zelf wordt gebruikt, verstrekt het lid RSG Group NL een foto van zichzelf, die door RSG Group NL wordt opgeslagen. Indien het lid geen foto verstrekt, behoudt RSG Group NL zich het recht voor om de identiteit van het lid te controleren door middel van een foto-ID-controle voordat het lid de studio betreedt.

3.6. Verbod op consumptie / verboden voorwerpen

Het is het lid verboden in de studio te roken, alcoholhoudende dranken te nuttigen of drugs te gebruiken. Verder is het lid verboden om receptplichtige medicijnen die niet voor persoonlijk en medisch voorgeschreven gebruik zijn, verslavende drugs en/of andere middelen die bedoeld zijn om de fysieke prestaties van het lid te verhogen (bijv. anabole steroïden), alsmede alcoholische dranken mee te nemen naar studio. Evenzo is het het lid verboden de bovengenoemde middelen aan derden in de studio’s aan te bieden, te verwerven, ter beschikking te stellen of anderszins, al dan niet tegen betaling, toegankelijk te maken.

4. CONTRIBUTIES

4.1. Vervaldatum van de contributies

4.1.1. Indien op het voorblad van de overeenkomst een eenmalige contributie is overeengekomen, is deze verschuldigd op de dag waarop de overeenkomst in werking treedt.

4.1.2. Indien op het voorblad van de overeenkomst maandelijkse lidmaatschapscontributies zijn overeengekomen, zijn deze bedragen vooraf verschuldigd op de eerste dag van de maand voor de desbetreffende kalendermaand (of deelperiode), tenzij contractueel iets anders is overeengekomen. De premie voor de eerste onvolledige, pro rata afgerekende kalendermaand na het afsluiten van het contract is samen met de activeringskosten voor de MemberCard verschuldigd op de dag dat het contract ingaat. De contributie voor de laatste onvolledige, pro rata af te rekenen maand van de contractduur kan worden bijgeteld bij de contributie van de voorgaande maand.

4.1.3 Indien op het voorblad van het contract of anderszins tussen partijen een periodieke trainings- en servicecontributie is overeengekomen, is deze vergoeding voor het eerst verschuldigd aan het begin van de maand volgend op de aanvang van het contract, tenzij iets anders is bepaald, en vervolgens telkens na 6 maanden contractperiode op de eerste dag van de betreffende maand.

4.2. Prijsaanpassingsrecht

4.2.1 Indien op het voorblad van het contract maandcontributies zijn overeengekomen, is RSG Group NL gerechtigd de maandpremie te verhogen indien het wettelijke BTW-tarief stijgt, waarbij de verhoging van de premie beperkt blijft tot de verhoging van het BTW-tarief. RSG Group NL oefent het recht om prijzen te verhogen uit door middel van een verklaring in tekstvorm. De prijsverhoging wordt van kracht op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de verklaring.

4.2.2 Voor zover de wettelijke BTW verlaagd, wordt de maandelijkse bijdrage overeenkomstig verlaagd. De verlaging vindt plaats op het moment van verlaging van de omzetbelasting.

4.3. Deelname aan de SEPA-incassoregeling

Het lid is verplicht deel te nemen aan de SEPA-incassoregeling voor de betaling van de overeengekomen contributies en kosten (bijv. voor de MemberCard), tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Het lid zal RSG Group NL hiertoe een schriftelijke machtiging tot automatische incasso geven. Het lid is verplicht ervoor te zorgen dat zijn/haar bankrekening over de nodige dekking beschikt voor de afschrijving van de verschuldigde contributies en kosten.

4.4. Te late betaling

4.4.1. Indien het lid in gebreke blijft met de betaling, behoudt RSG Group NL zich het recht voor om het lid kosten in rekening te brengen, indien deze kosten verwijtbaar zijn veroorzaakt door het lid. Naast de wettelijke rente op achterstallige betalingen omvat dit ook de kosten van passende gerechtelijke stappen, met name aanmanings- en inningskosten, gerechtskosten en advocatenhonoraria.

4.4.2. Indien op het voorblad van het contract maandelijkse contributies zijn overeengekomen en het lid achterstallig is met de betaling van een bedrag dat gelijk is aan de som van twee volledige maandelijkse contributies, heeft RSG Group NL het recht tot buitengewone opzegging van het contract wegens gegronde redenen. In dit geval heeft RSG Group NL het recht om verdere schadevergoeding te eisen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

5. LOOPTIJD VAN HET CONTRACT / BEËINDIGING / OPSCHORTING

5.1. Minimale contractduur / verlenging

Tenzij anders overeengekomen op het voorblad van het contract, wordt het lidmaatschapscontract gesloten voor onbepaalde tijd en kan het door elk van beide contractpartijen voor het eerst worden opgezegd aan het einde van de minimale contractperiode die op het voorblad van het contract is overeengekomen, daarna telkens aan het einde van de vervolgcontractperiode die op het voorblad van het contract is overeengekomen. Voor de beëindiging van het contract geldt de opzegtermijn die op het voorblad van het contract is vermeld.

5.2. Opschorting van het contract

5.2.1. Het lid kan zijn contract uitsluitend opschorten indien dit uitdrukkelijk op het voorblad van het contract is overeengekomen. Het maximale aantal maanden per jaar dat het contract kan worden geschorst, staat vermeld op het voorblad van het contract. Als er niets op het voorblad van het contract vermeld staat, kan het lid zijn lidmaatschapscontract voor maximaal één maand per jaar schorsen.

5.2.2. RSG Group NL moet ten minste vijf werkdagen voor de aanvang van de opschorting door het lid in kennis worden gesteld van de voorgenomen opschorting, overeenkomstig punt 5.4 van deze AV. Een opschorting moet ingaan op de eerste van de maand en kan alleen voor volle maanden worden aangezegd.

5.2.3. Voor de duur van de opschorting is het lid vrijgesteld van het betalen van de maandelijkse lidmaatschapscontributies die in de opschortingsperiode verschuldigd zijn en kan het geen gebruik maken van de studio’s van RSG Group NL. De betalingstermijn van een overeengekomen periodieke all-in trainings- en servicevergoeding wordt niet beïnvloed door de opschorting. In geval van opschorting wordt de datum van de eerstvolgende mogelijke beëindiging van het contract door gewone opzegging van het lidmaatschap met de duur van de opschorting verschoven naar een overeenkomstige latere datum.

Indien op het voorblad van de overeenkomst contributieplichtige en contributievrije periodes zijn overeengekomen, geldt het volgende:

– In geval van opschorting binnen de contributievrije periode wordt het contract in eerste instantie met de nog

niet verstreken contibutievrije periode en vervolgens met de overeengekomen contributieplichtige periode

voortgezet.

– In geval van opschortingen binnen de contributieplichtige periode wordt de overeenkomst in eerste instantie voortgezet met de resterende contributieplichtige periode en vervolgens met een eventueel overeengekomen contributievrije periode.

5.2.4. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op opschorting, indien het contract reeds is beëindigd of indien RSG Group NL recht heeft op een buitengewone opzegging van het contract.

5.3. Recht op buitengewone opzegging

Het recht van beide contractpartijen op buitengewone opzegging om belangrijke redenen blijft

onverlet door bovenstaande bepalingen.

Het lid heeft het recht zijn lidmaatschap buitengewoon op te zeggen in de volgende gevallen:

– indien hij/zij verhuist en dan op meer dan 10 kilometer afstand van de door de RSG geëxploiteerde fitness-studio woont. Het lid moet een officieel bewijs van inschrijving bijsluiten om zijn buitengewone recht van opzegging geldend te kunnen maken.

– indien het lid ten gevolge van een blessure of ziekte niet meer in staat is te sporten, zodat tot het einde van de minimum contractperiode geen gebruik kan worden gemaakt van de door RSG aangeboden diensten. Buitengewone opzegging wordt alleen aanvaard na overlegging van een medisch attest.

Indien het lidmaatschap vóór het verstrijken van de contractperiode overeenkomstig punt 5.3.  wordt beëindigd, is RSG Group NL gerechtigd de contributie over de verstreken lidmaatschapsperiode opnieuw te berekenen op basis van de daadwerkelijke lidmaatschapsperiode en de lidmaatschapscontributies overeenkomstig aan te passen. Indien bijvoorbeeld een contractduur van 24 maanden is geselecteerd en het contract na 12 maanden wordt beëindigd, wordt een termijnbedrag herberekend alsof een contractduur van 12 maanden was geselecteerd.

5.4. OPzeggingsverklaring of kennisgeving over een opschorting door het lid

5.4.1. Elke opzegging of voorgenomen opschorting door het lid moet schriftelijk worden meegedeeld onder vermelding van het lidmaatschapsnummer.

5.4.2. Elke verklaring of kennisgeving moet per brief worden toegezonden aan RSG Group Netherlands C.V., Lichttoren 32 te Eindhoven, per fax (momenteel +49 (0) 9552 9319-115) of per e-mail naar het officiële e-mailadres membership-nl@johnreed.fitness.

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE RSG Group NL

In geval van lichte nalatigheid is RSG Group NL alleen aansprakelijk in geval van inbreuken op essentiële contractuele verplichtingen

(kardinale verplichtingen), in deze gevallen echter beperkt tot het bedrag van de voorzienbare en voor het contract typische schade ten tijde van het sluiten van het contract, in geval van persoonlijk letsel in overeenstemming met de wet op de productaansprakelijkheid. Kardinale verplichtingen zijn de verplichtingen die in de eerste plaats de correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en op de naleving waarvan het lid in de regel mag vertrouwen. In alle andere opzichten is de precontractuele, contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid van RSG Group NL beperkt tot opzet en grove nalatigheid. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook in geval van verwijtbare fouten van de plaatsvervangers van RSG Group NL.

7. SLOTBEPALINGEN

7.1. Geen deelname aan procedures onder de wetgeving op beslechting van consumentengeschillen

RSG Group NL is niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij een geschillencommissie voor consumenten overeenkomstig de wetgeving op beslechting van consumentengeschillen.

7.2. Wijzigingen in deze AV

RSG Group NL is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden met werking voor de toekomst te wijzigen, met uitzondering van de belangrijkste leverings- en serviceverplichtingen. Deze primaire leverings- en serviceverplichtingen zijn verplichtingen die de correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en op de nakoming waarvan de contractpartijen gewoonlijk moeten kunnen vertrouwen. RSG Group NL zal het lid op de hoogte brengen van de wijzigingen, het lid de mogelijkheid bieden om binnen een redelijke termijn na kennisgeving bezwaar te maken tegen de wijzigingen, en dient er uitdrukkelijk op te wijzen dat de wijzigingen van kracht zullen worden als er geen bezwaar wordt gemaakt.

.

7.3. Verbod op verrekeningen

Het lid mag alleen onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen op RSG Group NL verrekenen. De mogelijkheid van verrekening met eventuele vorderingen van het lid op RSG Group NL tot teruggave van betalingen die zijn verricht na uitoefening van een bestaand herroepingsrecht, blijft hierdoor onverlet.

7.4. Ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen

Indien een of meer bepalingen van de lidmaatschapsovereenkomst ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overeenkomst en de overige bepalingen niet aan.

7.5. Contracttaal

De contracttaal is Nederlands of Engels.