logo

HERROEPINGS-RECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (RSG Group Netherlands C.V., Lichttoren 32 in Eindhoven, Tel.: +49 30 837 95500, Fax.: +49 9552 9319-115, E-Mail: membership-nl@johnreed.fitness) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten of de levering van te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

 

Modelformulier voor herroeping

Aan RSG Group Netherlands C.V., Lichttoren 32 in Eindhoven, Tel.: +49 30 837 95500, Fax.: +49 9552 9319-115, E-Mail: membership-nl@johnreed.fitness
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
Datum

Right of withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason. The withdrawal period will expire after 14 days from the day 1 . To exercise the right of withdrawal, you must inform us ( RSG Group Netherlands C.V., Lichttoren 32 in Eindhoven, Tel.: +49 30 837 95500, Fax.: +49 9552 9319-115, E-Mail: membership-nl@johnreed.fitness ) of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail). You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

 

Effects of withdrawal

If you withdraw from this contract, we shall reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement.

If you requested to begin the performance of services during the withdrawal period, you shall pay us an amount which is in proportion to what has been provided until you have communicated us your withdrawal from this contract, in comparison with the full coverage of the contract

 

Model withdrawal form

(complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract)

To RSG Group Netherlands C.V., Lichttoren 32 in Eindhoven, , E-Mail: membership-nl@johnreed.fitness]
I/We (*) hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) contract of sale of the following goods (*)/for the provision of the following service (*)
Ordered on (*)/received on (*)— Name of consumer(s)
Address of consumer(s)
Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper)
Date