Feltételekéskikötések

AZ RSG Group Hungary Általános Üzleti Feltételei a „John Reed” stúdiólánc számára
Állapot: 2024. április 04.

 

1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1 Fogalmak
A jelen Általános Üzleti Feltételekben meghatározott fogalmak jelentése:
ÁÜF: a jelen Általános Üzleti Feltételek elnevezésű dokumentum, amely tartalmazza a Szolgáltató és a Tag között, a Tagsági Szerződés megkötésével létrejövő jogviszony részleteit és feltételeit.
Felek: Szolgáltató és Tag együttesen.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
John Reed: a „John Reed Fitness” stúdiólánc, amelynek a Szolgáltató a tagja.
Partner Stúdió: a „McFIT Fitnessstudios” és a „HIGH5” stúdiólánchoz tartozó fitneszstúdiók.
Stúdió: a Szolgáltató üzemeltetése alatt álló John Reed Club Budapest fitneszstúdió (cím: 1134 Budapest, Váci út 45.).
Szolgáltató vagy RSG Group Hungary Betéti Társaság (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.; adószám: 25580815-2-41; cégjegyzék: 01-06-790805).
Tag: az a természetes személy, aki a Szolgáltatóval kötött Tagsági Szerződés értelmében a Stúdió, illetve – a választott szolgáltatási csomagtól függően – egyéb fitneszstúdió(k) használatára jogosult, a Tagsági Szerződés fedőlapján meghatározottak szerint.
Tagsági Szerződés: A Szolgáltató és a Tag között létrejövő, a Stúdió, illetve egyéb fitneszstúdió(k) által nyújtott – a Tag által választott szolgáltatási csomag szerinti – szolgáltatások irányuló egyedi szerződés, amely tartalmazza a Tag által választott szolgáltatási csomagot és fizetési módot.

1.2 A Szolgáltató elérhetőségei
Az RSG Group Hungary Tagokkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@johnreed.fitness
Az RSG Group Hungary telefonszáma: +36 1 808 8429

1.3 Az ÁÜF hatálya
Jelen ÁÜF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területére irányuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen ÁÜF-ben meghatározott feltételek alapján a Felek között létrejön. Mindazonáltal a Tagsági Szerződésben választott meghatározott prémium csomag (Gold, Platina) esetén a Tag Európa bármely pontján található valamennyi John Reed, illetve a Partner Stúdió látogatására is jogosulttá válhat. Az adott prémium csomag választása esetén látogatható külföldi stúdiók listája az alábbi linken érhető el: (https://typo3.johnreed.fitness/fileadmin/Clubnutzung/1619437564_JR_Clubuebersicht_210420_HU.pdf?_ga=2.253721290.239677304.1619510434-588053246.1619510434 )
A jelen ÁÜF 2024.április 4. napjától, annak visszavonásáig hatályos. Jelen ÁÜF folyamatosan elérhető (és bármikor kinyomtatható) a Stúdió recepcióján, valamint az ügyfélszolgálat e-mail útján bármikor kérésre újra rendelkezésre bocsátja.

1.4 Szerződéskötés
Az RSG Group Hungary által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a Tag a Tagsági Szerződés megkötése esetén, az ott meghatározott feltételek szerint jogosult igénybe venni az alábbiak szerint.
A Tagsági Szerződés megkötése a következők szerint történik. A leendő Tag a Stúdió recepcióján elérhető beviteli eszközön elektronikus űrlap kitöltésével és személyes adatai megadásával jelzi az RSG Group Hungary felé szerződéskötési szándékát. A leendő Tagnak lehetősége van az űrlap kitöltése előtt részletesen megismerni a jelen ÁÜF mindenkor hatályos szövegét, , az adatkezelési tájékoztatót, a szerződéskötés technikai lépéseit és a házirendet, felmerülő kérdés esetén pedig a recepciós munkatársakhoz fordulhat.
A leendő Tagnak lehetősége van arra, hogy a szerződéskötés megerősítése előtt a Tagsági Szerződés megkötéséhez megadott adatait a beviteli eszköz útján ellenőrizze és kijavítsa. Az RSG Group Hungary biztosítja az ehhez szükséges technikai feltételeket. Az ellenőrzést követően a leendő Tag a kitöltött űrlapot a beviteli eszközön aláírja és megnyomja a „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombot. Az így kitöltött és aláírt űrlap a recepció munkatársai előtti elektronikus rendszerben is láthatóvá válik, amelyet annak beérkezésekor az RSG Group Hungary elektronikus úton megerősít, majd ezt követően a Felek között létrejön a Tagsági Szerződés.
A leendő Tag a Tagsági Szerződés megkötése során választ az RSG Group Hungary által kínált csomagok közül (Silver,Gold). Az RSG Group Hungary a csomagok vonatkozásában nyújtott promóciókról és azok feltételeiről a weboldalán, illetve a Stúdióban tájékoztatja a Tagokat és leendő Tagokat, valamint arról az ügyfélszolgálat is felvilágosítást nyújt.
A Tagsági Szerződés egy aláírt példányát az RSG Group Hungary minden esetben megküldi a jelen ÁÜF-fel együtt a Tag által megadott e-mail címre annak megkötését követő 2 (kettő) munkanapon belül, illetve a Tag kérésére a Tagsági Szerződés és az ÁÜF egy másolati példányát a recepción a szerződés megkötésekor átadja a Tag részére. A Tagsági Szerződés megkötésével az RSG Group Hungary a saját elektronikus rendszerében a Tagra vonatkozó Tagi fiókot hoz létre, amelyben a Tagsági Szerződés folyamatosan elérhető.
A Tagsági Szerződés a jelen pontban foglaltak szerint elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásos szerződésnek, magatartási kódexre nem utal. A szerződés magyar nyelvű.
A Tag a Tagsági Szerződés megkötésére irányuló űrlap kitöltése során köteles a saját, valós adatait megadni, amelyek igazolására – a vonatkozó jogszabályok és adatkezelési tájékoztató betartásával – az RSG Group fényképes igazolvány bemutatását kérheti, azonban a fényképes igazolványról másolatot nem készít, adatot nem rögzít és nyilvántartást nem vezet. A valótlan, vagy más személyhez köthető adatok megadása (kivéve telefonszám, illetve e-mail cím) esetén a létrejövő Tagsági Szerződés semmis. Az RSG Group Hungary kizárja a felelősségét amennyiben a (leendő) Tag más nevében, más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatásait.
Az RSG Group Hungary -t a Tag által tévesen, illetve pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

1.5 Daily Pass
Az RSG Group Hungary Bt. Daily Pass által lehetőséget biztosít 1 alkalmas edzésre. A Daily Pass a megvásárlás napján, napi egyszeri belépést biztosít tulajdonosának. A Daily Pass-al történő regisztráció a jelen ÁÜF 1.4. pontjában körülírt szerződéskötési folyamat szerint történik, a folyamat végén a stúdió napi egyszeri igénybevételére szóló szerződés jön létre. Amennyiben a vendég az egy alkalmas belépést követően szerződéskötési szándékát jelzi a recepción, hosszabb távú Tagsági Szerződés jön létre a vendég által a napi edzés regisztrációja során megadott adatokkal. Az RSG Group Hungary Bt. a napi edzésen részt vevő vendég adatait az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.
1.6 Fiatalkorúakra vonatkozó szabályok
A 15. életévüket be nem töltött személyek nem lehetnek Tagok. A 18. életévüket be nem töltött személyek esetében csak a törvényes képviselőjük hozzájárulásával és jelenlétében köthető Tagsági Szerződés.

 

2 A STÚDIÓ HASZNÁLATA / KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

2.1 A Stúdió használatának mértéke
A Tagsági Szerződés fedőlapján megjelölt, a Tag által választott szolgáltatási csomag szerint a Tag belépést szerez egy vagy több John Reed stúdióba, illetve Partner Stúdiókba és jogosult az(oka)t nyitvatartási idejük alatt használni.
Az RSG Group Hungary jogosult a Stúdiót, havonta a nyitvatartási idején belül legfeljebb nyolc órán át külön rendezvények vagy karbantartási munkák céljából lezárni, és a lezárás idejére a Tag számára a belépést megtagadni. Az RSG Group Hungary a lezárás időpontját és időtartamát a „John Reed” weboldalon (https://johnreed.fitness/hu/club-budapest) a lezárás előtt legalább hét (7) nappal közzé teszi.
2.2 Üzletszerű edzési szolgáltatások nem ajánlhatók
Erre vonatkozó kifejezett megállapodás hiányában, a Stúdióban edzési szolgáltatás díjazás ellenében vagy egyéb üzletszerű tevékenység nem engedélyezett (így különösen, de nem kizárólagosan: tilos külsős –az RSG Group Hungary -vel e tekintetben szerződéses kapcsolat nélküli – személyi edző tevékenység nyújtása, valamint az ilyen szolgáltatás igénybevétele a Stúdióban stb.).

2.3 Belépés csak tagsági kártyával
A Tag a Tagsági Szerződés megkötésekor tagsági kártyát kap, amelyért az RSG Group Hungary külön díjat nem számít fel. Tagsági kártya nélkül a Stúdióba, illetve a többi John Reed stúdióba nem lehet belépni.

2.4 Házirend
Az RSG Group Hungary jogosult a Tagok számára kötelező házirendet a Stúdióban elhelyezni. A házirend különösen a gépek, illetve a Stúdió megengedett használatára és más Tagok jogainak figyelembevételére tartalmaz előírásokat.

2.5 Utasítási jogosultság
A Stúdióban jelen levő személyzet jogosult, amennyiben a Stúdió rendezett üzemeltetése, a rend és a biztonság, valamint a házirend betartása szükségessé teszi, a Tagok számára utasításokat adni. Ezeket az utasításokat minden Tagnak be kell tartani.

2.6 Kiegészítő szolgáltatások
2.6.1 A Tagsági Szerződésben megállapított havi tagdíj a Stúdió használata mellett további felajánlott termékek és szolgáltatások igénybevételének díját csak akkor tartalmazza, ha a Tagsági Szerződés fedőlapján a Felek kifejezetten megállapodtak ebben.
2.6.2 Ha a Tagsági Szerződés fedőlapján a „Bring-a-friend” kiegészítő szolgáltatásban állapodtak meg a Felek, akkor a Tag jogosult egy további személyt (a továbbiakban: „friend”) bármely John Reed stúdióba magával vinni. A Tag naponta csak egy személy számára közvetítheti a belépést egy John Reed stúdióba. A friendnek nagykorúnak kell lennie, és a stúdióba való belépés előtt egy friend-szerződés megkötésével és tagi fiók létesítésével friendként kell regisztrálnia. Az RSG Group Hungary alapos okkal jogosult egy friend-ként közvetített személlyel szemben a szolgáltatásait és a belépést megtagadni, különösen, ha ez a személy ismételten vagy súlyosan megsértette az RSG Group Hungary -vel fennálló vagy korábban fennállt szerződéséből eredő bármely kötelezettségét.

 

3 A TAG KÖTELEZETTSÉGEI

3.1 A tagsági kártya használata
A Tag köteles gondoskodni a részére biztosított tagsági kártya biztonságos megőrzéséről. A tagsági kártya elvesztését a Tagnak haladéktalanul be kell jelentenie a Stúdió recepcióján. Az elvesztés bejelentése után a tagsági kártya funkcióit zárolják, és ettől az időponttól kezdődően a Tag mentesül a (harmadik személyek általi) visszaélésszerű használat kockázataitól.

3.2 A tagsági kártya / pót tagsági kártya kiállításának díja
Amennyiben a Tag a tagsági kártyáját első alkalommal elmulasztja magával vinni a Stúdióba, – a személyazonossága igazolását követően – minden egyéb következmény nélkül a Stúdió recepcióján beengedik, feltéve, hogy a Tag a következő alkalommal bemutatja a tagsági kártyáját a recepción. Amennyiben a Tag második alkalommal is elmulasztja magával vinni a tagsági kártyáját, azt elveszíti, vagy egyéb okból második alkalommal bemutatni nem tudja, pót tagsági kártya kiállítása szükséges, amelyért a Tag 3.110, – Ft + ÁFA (háromezer-egyszáztíz forint + általános forgalmi adó) aktiválási díjat fizet az RSG Group Hungary részére. A korábbi tagsági kártya a pót tagsági kártya aktiválásával érvényét veszti.

3.3 E-mail cím megadása / a Tag adatainak változásai
3.3.1 A Tag a Tagsági Szerződés megkötésekor egy érvényes e-mail címet kell az RSG Group Hungary részére megadni, amelyen keresztül az RSG Group Hungary és a Tag közötti kapcsolattartás, kommunikáció megvalósulhat. Az RSG Group Hungary kizárja felelősségét amennyiben a Tag valótlan vagy érvénytelen e-mail címet ad meg az RSG Group Hungary rendszereiben. A Tag kinyilvánítja kifejezett egyetértését, hogy az RSG Group Hungary jogilag releváns nyilatkozatai (pl. felszólítások, az ÁÜF rendelkezéseinek változásával kapcsolatos tájékoztatások) levélben az általa utoljára megadott postacímre, vagy e-mailben az általa utoljára megadott e-mail címre küldhetők.
3.3.2 A Tag a Tagsági Szerződés szempontjából lényeges adatokban (különösen a név, a cím, az e-mail cím, bankkapcsolat stb.) bekövetkezett minden változását köteles nyolc (8) napon belül közölni az RSG Group Hungary -vel.

3.4 Tagi fiók
3.4.1 A Tagsági Szerződés megkötésekor az RSG Group Hungary a saját elektronikus rendszereiben a Tagra vonatkozó tagi fiókot létesít, amelyet a Tagsági Szerződés hatálya alatt fenntart. Amennyiben a Felek között a Tagsági Szerződés megszűnik vagy egyéb módon hatályát veszti, az RSG Group Hungary a tagi fiókot és az abban foglalt személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal összhangban törli.
3.4.2 A tagi fiókot, és az abban rögzített személyes adatokat az RSG Group Hungary az adatvédelmi szabályok mindenkori megtartásával, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
3.4.3 A Tag a tagi fiókban rögzített dokumentumokhoz a Stúdió recepcióján vagy az ügyfélszolgálat megkeresésével e-mail útján férhet hozzá. Az így megismert és az RSG Group Hungary üzleti titkát képező bizalmas információkat (különösen, de nem kizárólagosan a Tagsági Szerződés tartalma) a Tag köteles megőrizni, és azokat harmadik személyek számára nem teheti hozzáférhetővé.
Az RSG Group Hungary megfelelő intézkedéseket foganatosít, hogy a tagi fiók elérhetőségét biztosítsa, azonban a karbantartási munkák miatti rövid idejű kieséseket nem zárhatja ki.

3.5 A tagság átruházhatatlansága / a tagsági kártya továbbadásának tilalma / a személyazonosság ellenőrzése
A Tagsági Szerződés alapján létrejövő tagság az RSG Group Hungary -nél személyre szóló, és nem átruházható. A Tag ezért a tagsági kártyát kizárólag személyesen használhatja, és harmadik személyeknek nem engedheti át.
Annak érdekében, hogy a tagsági kártya Tag általi személyes használatáról az RSG Group Hungary meggyőződhessen, a Tagsági Szerződés megkötéskor a Tag egy fényképet bocsát önmagáról az RSG Group Hungary rendelkezésére, amelyet az RSG Group Hungary a Tag tagi fiókjához rendeli és – az adatvédelmi szabályzatának megfelelően – ott tárolja.
Amennyiben a Tag nem bocsát rendelkezésre fényképet, akkor az RSG Group Hungary fenntartja a jogot, hogy a Tag személyazonosságát a Stúdióba való belépése előtt a Tag által bemutatott fényképes igazolvány alapján ellenőrizze.

3.6 Fogyasztási tilalmak / tiltott tárgyak
A Tag a Stúdióban nem dohányozhat, és nem fogyaszthat szeszes italokat vagy kábítószereket. A Tag ezenkívül nem vihet be a Stúdióba olyan vényköteles gyógyszereket, amelyek nem a Tag személyes és orvos által előírt felhasználására szolgálnak, kábítószereket és/vagy egyéb olyan szereket, amelyek a Tag fizikai teljesítőképességét hivatottak emelni (pl. anabolikák), valamint szeszes italokat. Ugyanilyen módon a Tagnak tilos a fent ismertetett szereket ellenszolgáltatásért vagy ellenszolgáltatás nélkül a Stúdióban felkínálni, megszerezni, másoknak átengedni vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni.

 

4 A TAGDÍJAK FIZETÉSE ÉS ESEDÉKESSÉGE / AZ ÁR KIIGAZÍTÁSA / FIZETÉSI KÉSEDELEM

4.1 A tagdíj megfizetése
A Tag a Tagsági Szerződés megkötéskor a következő fizetési módok közül választhat a tagdíjak rendezésére:
− Csoportos beszedési megbízás
− A bankkártya havonta történő terhelés
− Banki utalás
− Azonnali bankkártya terhelés (a Stúdió recepcióján található terminálon keresztül).
A Tagsági Szerződés megkötéskor a Tag által választott fizetési módot a Felek a Tagsági Szerződésben rögzítik. A Tag által választott fizetési mód megváltoztatására a Tagsági Szerződés futamideje alatt nincs lehetőség.
Ha a Felek „csoportos beszedési megbízás“ fizetési módban állapodnak meg, akkor a Tag a Tagsági Szerződés megkötését követő legkésőbb tizennégy (14) nappal érvényes terhelési meghatalmazást ad az RSG Group Hungary számára a havi tagdíjak és az elveszett kártya esetére – a pót tagsági kártya, illetve annak aktiválási díja (a továbbiakban: „Pótkártya díjak”) kiegyenlítésére. A Tagnak gondoskodnia kell arról, hogy bankszámláján mindenkor meglegyen a szükséges fedezet az esedékes tagdíjak és Pótkártya díjak fedezésére.
Amennyiben a Felek „Banki utalás” fizetési módban állapodtak meg, akkor a Tag a Tagsági Szerződés megkötésétől számított hét (7) napon belül az esedékes tagdíja(ka)t és aktiválási díja(ka)t köteles az RSG Group Hungary megadott számlájára átutalni. Eszerint a tagdíjakat, az aktiválási díja(ka)t, illetve a Pótkártya díjat mindenkor az esedékesség napjáig át kell utalni.

4.2 A havi tagdíjak esedékessége
4.2.1 Ha a Felek „csoportos beszedési megbízás” vagy „havi bankkártya terhelés” fizetési módokban állapodtak meg, akkor a havi tagdíjak az adott naptári hónapra (teljesítési részidőszak) előre, a hónap első vagy tizenötödik napján (vagy az azt követő első munkanap) esedékesek, kivéve, ha a Felek a Tagsági Szerződésben másként állapodtak meg. A Tagsági Szerződés megkötése napja szerinti első részhónap tagdíja a Tagsági Szerződés létrejöttekor esedékes. A Tagsági Szerződés futamidejének utolsó részhónapjára járó tagdíj az azt megelőző hónap tagdíjával együtt felszámítható.
4.2.2 Ha a Felek „Banki utalás” vagy „A bankkártya havonta történő terhelése” fizetési módban állapodtak meg, akkor a havi tagdíjak mindenkor a Tagsági Szerződés fedőlapján megadott első időpontban esedékesek, feltéve, hogy a Felek másban nem állapodtak meg. A Tagsági Szerződés megkötése napja szerinti első részhónap és a két következő naptári hónap tagdíja a Tagsági Szerződés megkötésekor esedékes. A Tagsági Szerződés futamidejének utolsó részhónapjára járó tagdíj az azt megelőző teljesítési részidőszak tagdíjával együtt felszámítható.

4.3 Árkiigazítási jog
4.3.1 Az RSG Group Hungary jogosult megemelni a havi tagdíjakat, ha a törvényes áfakulcs emelkedik, és a tagdíj emelkedése a megemelt áfakulcsra korlátozódik. Az RSG Group Hungary az áremelési jogát írásbeli nyilatkozat útján gyakorolja. A jelen bekezdésben meghatározott áremelés az arról szóló tájékoztató megküldését követően, a megemelt áfakulcs jogszabály szerinti alkalmazásának első napjától hatályos.
4.3.2 Amennyiben a törvényes áfa mérséklődik, akkor a havi tagdíj ennek megfelelően csökken. A mérséklés az áfa csökkentésével lép hatályba.
4.3.3 A tagdíj felemelése egyéb okból az RSG Group Hungary részéről akkor lehetséges, ha a Tagsági Szerződésben választott (egy (1), tizenkettő (12) hónapos, illetve azok lejártát követően meghosszabbodott egy (1), illetve három (3) hónapos) futamidő lejárata előtt közli a Taggal a tagdíj megemelését. A tagdíj megemeléséről szóló közlésnek legalább a futamidő lejártát megelőző harminc (30) nappal kell megtörténnie, mielőtt a Tag a futamidő végén a jelen ÁÜF szerint jogszerűen gyakorolhatja a Tagsági Szerződés felmondásának jogát

4.4 Fizetési késedelem
4.4.1 Amennyiben a Tag fizetési késedelembe esik, akkor az RSG Group Hungary fenntartja a jogot, hogy késedelmi költségeket számlázzon ki a Tagnak, ha ezeket a költségeket a Tag vétkesen okozta. Idetartoznak a törvényes mértékű késedelmi kamatok és a célnak megfelelő jogérvényesítés költségei, különösen a felszólítások és beszedések költségei, a bírósági költségek és az ügyvédi költségek.
4.4.2 Amennyiben a Tag kéthavi tagdíjnak megfelelő összeg fizetésével késedelemben van, akkor az RSG Group Hungary jogosult a szerződést alapos okból rendkívüli felmondással felmondani. Ebben az esetben az RSG Group Hungary jogosult a jelen ÁÜF 4.4.1. pontja szerinti késedelmi költségek mellett a törvényes előírások szerinti további kártérítést igényelni.

 

5 FUTAMIDŐ / FELMONDÁS / SZÜNETELTETÉS

5.1 Első futamidő / rendes felmondás
A Tagsági Szerződés a fedőlapján megjelölt első futamidőt (a továbbiakban: „Első Futamidő”) tartalmazza. A Tagsági Szerződést mindkét fél rendes felmondással legkorábban az Első Futamidő lejáratára mondhatja fel.
Az RSG Group Hungary -nél az alábbi futamidejű szerződések közül választhatnak a tagok:
− havi
− 12 hónapos
(Eltérő futamidejű szerződés kizárólag a kedvezményes időszakokban lehet.)
A havi futamidejű szerződés a futamidő végén (azaz a hónap végén) automatikusan további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben a Tag nem mondja fel a Tagsági Szerződését. Havi futamidejű szerződés esetén a Tag két (2) hetes felmondási idővel a hónap végére mondhatja fel a Tagsági Szerződését.
12 hónapos futamidejű szerződés esetén, amennyiben a Tag nem mondja fel a Tagsági Szerződését, a futamidő végén (azaz a 12 hónap végén) automatikusan további három (3) hónappal meghosszabbodik a szerződés (majd ezt követően automatikusan – és felmondás hiányában folyamatosan – három (3) hónapos periódusokra meghosszabbodik). A Tag a 12 hónapos futamidejű szerződést négy (4) hetes felmondási idővel mondhatja fel a futamidő (azaz a 12 hónap) lejárta előtt. A Tagsági Szerződés három hónappal történő meghosszabbodása esetén is irányadó a négy (4) hetes felmondási idő az adott három hónapos futamidő végére (azaz ebben az esetben már a 3. hónap végére).
A Tag a Tagsági Szerződés felmondását az ugyfelszolgalat@johnreed.fitness e-mail címen köteles bejelenteni az RSG Group Hungary -nek a jelen ÁÜF 5.5. pontja szerint. Az RSG Group Hungary az általa gyakorolt felmondást írásban közli, a felmondásnak a Tag e-mail címére történő egyidejű megküldése mellett.

5.2 A szerződés szüneteltetése
5.2.1 A havi és 3 havi futamidejű Tagsági Szerződés nem szüneteltethető.
5.2.2 Az 12 hónapos futamidejű Tagsági Szerződést a Tag jogosult szüneteltetni a következők szerint. A Felek a Tagsági Szerződés fedőlapján rögzítik azon hónapok számát, amelyekre a Tagsági Szerződés naptári évenként maximálisan szüneteltethető (Silver csomag esetén legfeljebb három hónap, Gold csomag esetén legfeljebb hat hónap). A szüneteltetésnek a hónap első napján kell kezdődnie, és csak teljes hónapokra vonatkozhat.
5.2.3 A Tag a tervezett szüneteltetést az ÁÜF 5.5. pontja szerint legalább hét (7) naptári nappal a szünetelés kezdetét megelőzően köteles közölni az RSG Group Hungary -vel e-mailben. A szüneteltetés idejére a Tag mentesül a szüneteltetési időszakban esedékes tagdíjak fizetése alól és az RSG Group Hungary szolgáltatásait nem veheti igénybe. Szüneteltetés esetében a Tagsági Szerződés futamideje a szüneteltetési időszak hosszával megnő, amely egyben azt is jelenti, hogy a futamidő végére gyakorolható rendes felmondási jog a szünetelés időpontjával megnövekedett futamidő végére gyakorolható a jelen ÁÜF-ben meghatározott határidők szerint. A Tag nem szüneteltetheti a szerződést, ha a Tagsági Szerződést már felmondták, vagy az RSG Group Hungary a szerződés rendkívüli felmondására jogosult.

5.3 Elállás
5.3.1 Felek jogosultak a Tagsági Szerződés megkötését követő tizennégy (14) napon belül a Tagsági Szerződéstől indokolás nélkül írásban vagy e-mailben elállni. A Tagsági Szerződés elállás esetén a megkötésének napjára visszamenőleg szűnik meg, és a Felek kötelesek elszámolni egymással (azaz a még nem teljesített szolgáltatás ellenérteke visszajár, a már teljesített szolgáltatás ellenértéke nem jár vissza). Az RSG Group Hungary a még nem teljesített szolgáltatással arányos összeget tizennégy napon belül a Tag által eredetileg választott fizetési módon téríti vissza a Tag részére. Az RSG Group Hungary -nek joga van a megtérítendő összeget visszatartani addig, amíg a Tag a tagsági kártyáját vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

5.4 A rendkívüli felmondás joga
Felek jogosultak a Tagági Szerződést alapos okkal, azonnali hatállyal felmondani. A Tag esetében azonnali hatályú felmondást megalapozó alapos oknak tekinthető:
– az orvosi papírral igazolt tartós vagy súlyos betegség, egészségkárosodás, maradandó fogyatékosság;
– az igazolt várandósság;
– a lakcímkártyával vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolt költözés (Budapest közigazgatási határán kívülre).
Az RSG Group Hungary esetében azonnali hatályú felmondást megalapozó alapos oknak tekinthető különösen:
– a Házirend súlyos vagy ismételt megszegése;
– alkoholfogyasztás / kábítószerfogyasztás a Stúdió területén;
– a tagdíj megfizetésének két (2) hónapot meghaladó késedelme vagy nem teljesítése.
A Tagsági Szerződés azonnali hatályú felmondását az 5.5. pont szerint gyakorolhatják a Felek. Az azonnali hatályú felmondás a másik féllel való közléssel hatályosul, valamint a Felek kötelesek elszámolni egymással (azaz a még nem teljesített szolgáltatás ellenérteke visszajár, a már teljesített szolgáltatás ellenértéke nem jár vissza). Az RSG Group Hungary a még nem teljesített szolgáltatással arányos összeget tizennégy napon belül a Tag által eredetileg választott fizetési módon téríti vissza a Tag részére. Az RSG Group Hungary -nek joga van a megtérítendő összeget visszatartani addig, amíg a Tag a tagsági kártyáját vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

5.5 A felmondás bejelentése vagy a szüneteltetés közlése a tag által
A Tag általi bármely felmondást vagy tervezett szüneteltetést a tagsági szám megadásával levélben Az RSG Group Hungary, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48. címre vagy a hivatalos e-mail címre (jelenleg ugyfelszolgalat@johnreed.fitness) kell bejelenteni.

 

6 AZ RSG Group Hungary FELELŐSSÉGE
Ha az RSG Group Hungary kártérítésre kötelezett, akkor a felelőssége azokra a károkra korlátozódik, amelyeket az RSG Group Hungary a szerződés megkötésekor a szerződésszegés lehetséges következményeként előre láthatott volna, és az RSG Group Hungary számára az általa ismert körülmények vagy ilyen jellegű körülmények figyelembevételével ismertnek kellett lennie, vagy az RSG Group Hungary kellő gondosság mellett előre láthatta volna, valamint az RSG Group Hungary által ellenőrzött területhez tartoznak. A szolgáltatás tárgyának hibájából eredő közvetett károkért és a következményes károkért, valamint a fennmaradó vagyoni előnyökért az RSG Group Hungary csak abban az esetben vállal felelősséget, ha a Tag igazolja, hogy a kár bekövetkezése, mint a szerződéssértés következménye a szerződéskötés időpontjában előre látható volt.
A fenti felelősségkorlátozások az RSG Group Hungary teljesítési segédeinek mulasztása esetén is érvényesek.
Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerződésszegésekre, amelyekért a felelősség a magyar Polgári Törvénykönyv (különösen a Polgári Törvénykönyv 6:152. §) értelmében érvényesen nem zárható ki vagy korlátozható.

 

7 PANASZ

7.1 Az RSG Group Hungary célja, hogy valamennyi szolgáltatását megfelelő minőségben, a Tagjai teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Tagnak mégis valamilyen panasza van a Tagsági Szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi módokon közölheti.

7.2 A Tag az RSG Group Hungary szolgáltatásával kapcsolatos, illetve annak teljesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartás, tevékenység vagy mulasztás miatti panaszát a következő módon közölheti az RSG Group Hungary -vel:
− szóban a Stúdióban a Stúdió munkatársával,
− e-mailben az ugyfelszolgalat@johnreed.fitness e-mail címre,
− levélben az alábbi postacímre: Az RSG Group Hungary, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.

7.3 Az RSG Group Hungary a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Tag a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az RSG Group Hungary a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Tagnak. Az írásbeli panaszt az RSG Group Hungary harminc (30) napon belül írásban megválaszolja, a panaszt esetlegesen elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három (3) évig megőrzi az RSG Group Hungary, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

7.4 A Tag a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131; Honlap: https://bekeltet.bkik.hu/; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu.

 

8 ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

8.1 A jelen ÁÜF változásai
AZ RSG Group Hungary jogosult egyoldalúan módosítani a jelen ÁÜF-et (a módosításra okot adó körülmények különösen: jogszabály változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosítás elektronikus úton közlésre kerül a Tagok által megadott e-mail címre való megküldéssel, valamint a Stúdió recepcióján is elolvasható. A módosítás elektronikus úton közlésre kerül a Tagok által megadott e-mail címre való megküldéssel, valamint a Stúdió recepcióján is elolvasható, arról nyomtatott példány kérhető. A módosított ÁÜF a módosításban meghatározott napon, de legkésőbb a közlést követő 15. napon lép hatályba, amelyet követően új Tagsági Szerződés, illetve a Tagsági Szerződés meghosszabbítása a módosított ÁÜF elfogadásával lehetséges. A jelen pontban meghatározott rendelkezések nem zárják ki, hogy a Tag a Tagsági Szerződés futamideje alatt érvényesen elfogadja a módosított ÁÜF rendelkezéseit a fennálló jogviszonyára vonatkozóan. A módosított ÁÜF elfogadására a Stúdió recepcióján kerülhet sor. Amennyiben a Tag a módosításokat nem kívánja elfogadni, jogosult a Tagsági Szerződést a jelen ÁÜF-ben meghatározott szabályoknak megfelelően felmondani. A módosítások egyebekben nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya.
Egyes rendelkezések érvénytelensége
8.1.1 Amennyiben a jelen szerződés egy vagy több rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelen lesz, ez a szerződés hatályát vagy a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
8.1.2 Az RSG Group Hungary fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az RSG Group Hungary írásos hozzájárulása nélkül.

8.2 Vis maior
Amennyiben az RSG Group Hungary -t a szolgáltatásai nyújtásában vis maior esemény (különösen, de nem kizárólagosan: Magyarországon bevezetett rendkívüli jogrend, pandémia, természeti katasztrófa stb.) akadályoztatja, vagy késlelteti a Tagsági Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítésében, akkor az RSG Group Hungary kötelezettségei felfüggesztésre kerülnek mindaddig, ameddig e körülmény fennáll. A vis maior körülményt – amennyiben az nem köztudomású – az arra hivatkozó Fél az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósággal, illetve a vis maior jellegének megfelelően a hivatalosan eljáró hatóságok, társaságok igazolásával köteles igazolni. A vis maior következtében beálló felfüggesztés esetén az RSG Group Hungary elsődlegesen a Tagsági Szerződés – legalább a felfüggesztés időtartamával megegyező – térítésmentes meghosszabbítását biztosítja a Tagnak. A vis maior esetén alkalmazott rendkívüli intézkedésekről és adott helyzetben a Tagokat megillető felmondási lehetőségekről az RSG Group Hungary e-mailes tájékoztató és a weboldalon való közzététel útján tájékoztatja a Tagokat.