Hüküm ve koşullar

RSG GROUP TURKEY SPOR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN GENEL İŞLEM KOŞULLARI (SON GÜNCELLEME: AĞUSTOS 2020)

SÖZLEŞME’NİN AKDİ
1.1.      Genel İşlem Koşullarının Geçerliliği

İstisnai olarak aksi kararlaştırılmamış ise, işbu Genel İşlem Koşulları (Bundan böyle: GİK) RSG Group Turkey Spor Hizmetleri Limited Şirketi’nin (Bundan böyle: RSG) üyeleri ile akdedeceği tüm sözleşmeler ile geçerli olacaktır. Üyeler; RSG ile akdetmiş oldukları Özel Spor Salonu Üyelik ve Abonelik Sözleşmesi’ne (Bundan böyle: Sözleşme) istinaden RSG’nin işletmekte olduğu bir veya birkaç spor salonunu (Bundan böyle: Salonlar veya Salon) Sözleşme’de ve “Taahhütlü Üyelik Formu”nda (Bundan böyle: Form) belirtilen hükümler çerçevesinde kullanmaya hakkı olan kişilerdir.

1.2.      Salon’da Sözleşme Akdi

Salon’da Üyelik Sözleşme’si Üye tarafından  imzalanması ile akdedilmiş olur. RSG ve Üye işbu Sözleşme’nin akdinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin yazılı olarak ve/ veya e-posta yolu ile Sözleşme’den cayma haklarını kullanabilirler. Üye’nin Sözleşme’den caymasına ilişkin madde 5.4.2. kıyasen uygulanır.

1.3.      İnternet Üzerinden Sözleşme Akdi

Sözleşme’nin internet sitesi üzerinden akdedilmesi esnasında “Ücret Karşılığında Abone Ol” butonuna tıklaması ile Üye Sözleşme’nin kurulması için bağlayıcı bir icapta bulunmaktadır. İcabın kabulü (dolayısıyla Sözleşme’nin kurulması) e-posta ile teyit edilmesiyle gerçekleşmektedir. RSG Sözleşme metnini kayıt ederek Üye’ye Sözleşme’yi ve olası eki olan Form’u teyit ile birlikte e-posta yoluyla iletecektir. RSG ve Üye 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir sebep belirtmeksizin yazılı olarak veya e-posta yoluyla Sözleşme’den cayma hakkına sahiptirler. Üye için Sözleşme’nin akdi esnasında önceden ayrı olarak bilgilendirileceği kanuni cayma hakkı bulunmaktadır.

1.4.      Üyelik Kartı

Üye’ye Salon’da Sözleşme’yi akdederken veya Sözleşme’nin internet üzerinden akdedildiği taktirde Salon’a ilk girişinde bir üyelik kartı ibraz edilecektir. İşbu üyelik kartı ile Salon’a veya Salonlar’a giriş yapılabilecektir. Kartın ibraz edilmiş olması cayma hakkının kullanılması halinde Salon’u kullanma yetkisi tanımaz.

1.5.      Reşit Olmayanlar İçin Düzenlemeler

16 yaşını doldurmamış kişiler Üye olamazlar. 18 yaşını doldurmamış sınırlı ehliyetsizler ancak yasal temsilcisinin yazılı rızası ile Sözleşme’ye taraf olabileceklerdir.

2.         SALONLAR’IN KULLANIMI

2.1.      Salon Kullanımının Kapsamı

Sözleşme ile Üye; Sözleşme’de ya da Form’da belirtilen anlaşmalar çerçevesinde Salon’a veya Salonlar’a giriş hakkı kazanacak olup, işbu Salon’u/ Salonlar’ı açılış saatlerinde kullanabilecektir.

RSG “JOHN REED” markası altında işlettiği Salonlar’ını açılış saatlerinde ayda 8 (sekiz) saate kadar tadilat, onarım, bakım ve/ veya özel programlar düzenlemek amacıyla kapatma, dolayısıyla Üye’ye bu esnada Salon’a girişi yasaklama hakkını saklı tutar. Bu durumlarda RSG “JOHN REED”-internet sitesi üzerinden en az 7 (yedi) gün öncesinde bir duyuru yayınlayarak işbu kullanıma kapatma ve süresi hakkında bilgilendirecektir.

2.2.      Kar Amaçlı Antrenman Hizmetleri Sunulması Yasağı

Aksi açıkça RSG ile kararlaştırılmadığı taktirde  Salon’da ücret karşılığı ve/ veya kar amaçlı herhangi bir şekilde antrenman hizmetleri sunulması yasaktır.

2.3.      Sadece Üyelik Kartı İle Giriş Yapılması

Üye üyelik kartı ile Salon’a veya Salonlar’a giriş girebilecektir. Üyelik kartı olmayanların Salon’a veya Salonlar’a giriş yapması mümkün değildir.

2.4.      Salon Yönetmeliği

RSG üyeleri için ilgili Salon’a ilişkin bağlayıcı nitelikte bir salon yönetmeliği düzenleme yetkisini haizdir. İşbu salon yönetmeliği özellikle aletlerin/ Salon’un düzgün kullanım şekline ve diğer üyelerin haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler içerecektir.

2.5.      Talimat Yetkisi

Salon’da bulunan personel, Salon’un düzgün işlemesi, düzen ve güvenliğin sağlanması veya salon yönetmeliğine uyulması için gerekli olması halinde talimat vermeye yetkilidir. İşbu talimatlara uyulması zorunludur.

2.6.      Ek Hizmetler

Üye’nin tarifeye dahil olan hizmetler dışında ücretli ek hizmetler satın alması veya mevcut olanları değiştirmesi halinde, ilgili bedeller ayrıca kredi kartından tahsil edileceklerdir. Ancak işbu madde hiçbir suretle RSG tarafından Üye’ye ücretli ek hizmetlerin sunulmak zorunda olduğu şeklinde yorumlanamaz.

3.         ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.      Üyelik Kartını Kullanım

Üye, üyelik kartını güvenli bir şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür. Üyelik kartının kaybolması halinde Üye bunu derhal RSG’ye bildirmekle yükümlüdür. Üye’nin bu düzenlemenin aksine bir davranışının tespiti halinde RSG’nin üyeliği derhal feshetme hakkı saklıdır. Üyelik/ Badi kartının fonksiyonları; kayıp olduğunun bildirilmesini müteakip iptal edilecek olup, Üye ancak işbu andan itibaren (örneğin üçüncü kişiler tarafından) haksız (kötüye) kullanım riskinden muaf olacaktır.

3.2.      Yedek Üyelik Kartının Düzenlenmesi  İçin Ödenecek Bedel

Üyelik kartının Üye’nin kusurundan dolayı oluşan kayıp ve/ veya hasar sebebiyle yedek bir üyelik kartının düzenlenmesi halinde Sözleşme’de belirtilmiş olan ücret Üye tarafından RSG’ye derhal ödenecektir. Eski üyelik kartı yedek üyelik kartının aktifleştirilmesi ile geçerliliğini kaybedecektir.

3.3.      E-Posta Adresinin Bildirilmesi/ Üyelik Bilgilerinin Değişmesi

3.3.1.   Üye, RSG’ye Sözleşme’nin akdi sırasında kendisi ile iletişiminin sağlanabileceği güncel bir e-posta adresi bildirmek ile yükümlüdür. Üye, RSG’nin hukuki önem taşıyan açıklamalarının (örneğin: ihtarname,  Genel İşlem Koşulları’nın değişikliği) ya yazılı olarak Üye’nin bildirmiş olduğu posta adresine veya elektronik olarak e-posta yoluyla Üye tarafından son olarak bildirilen e-posta adresinde tebliğ edilebileceğini açıkça kabul etmektedir.

3.3.2.   Üye, başta isim, adres, e-posta-adresi, hesap bilgileri vs. olmak üzere vermiş olduğu bilgilerde değişiklik meydana gelmesi durumunda, RSG’yi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

3.4.      Devir Yasağı / Üyelik Kartını Bir Başkasına Verme Yasağı / Kimlik Kontrolü

Üye’nin RSG bünyesindeki üyeliği kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve devredilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Üye üyelik kartını münhasıran kendisi kullanacak olup üçüncü kişilere vermeyecektir.

Üyelik kartının Üyenin kendisi tarafından kullanıldığının temin etmek amaçlı Üye RSG’ye RSG tarafından kayıt edilecek bir fotoğrafını ibraz edecektir. Üye’nin fotoğrafını ibraz etmemesi halinde RSG Üye’ye Salon’a giriş esnasında kimlik kontrolü yapma yetkisini saklı tutmaktadır.

3.5.      Tüketim Yasakları / Yasak Objeler

Salon’da sigara, alkol veya uyuşturucu madde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üye’nin Salon’a bir hekim tarafından Üye’nin kendi kişisel kullanımı için yazılmış olanlar haricinde reçeteye tabi ilaçlar, uyuşturucu ve/ veya başka, fiziksel verimliliği artıran maddeler (örn. anabolik) getirmesi kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde Üye’nin Salon’da işbu anılan maddeleri bir başkasına ücret karşılığında veya bilabedel teklif, tedarik veya teslim etmesi veya başka türlü erişebilir halde getirmesi de kesinlikle yasaktır.

4.         BEDELLER

4.1.      Bedellerin Muacceliyeti

4.1.1.   Sözleşme’de ya da Form’da bir defaya mahsus yapılacak bir ödemenin belirtilmiş olması halinde, işbu bedel Sözleşme’nin kurulduğu tarihte muaccel olur.

4.1.2.   Sözleşme’de veya Form’da aylık bedeller belirtilmiş ise, işbu bedeller Sözleşme’de aksi kararlaştırılmadığı takdirde her ayın 1’inde peşinen ilgili ay için muaccel olacaktır. Sözleşme’nin kurulduğu ve sonlandırıldığı tarihteki aylık bedeller kısmi olarak kalan günlere oranlanarak kayıt esnasında muaccel olup tahsil edilecektir. Kayıt bedeli ise bir defaya mahsus ödenmek üzere Sözleşme’nin kurulmasıyla birlikte muaccel olacaktır ve Üye tarafından kayıt esnasında ödenecektir.

4.1.3.   Üye’nin tarifeye dâhil olan hizmetler dışında ücretli ek hizmetler satın alması veya mevcut olanları değiştirmesi halinde, ilgili bedeller ayrıca kredi kartından tahsil edileceklerdir. Ancak işbu madde hiçbir suretle RSG tarafından Üye’ye ücretli ek hizmetlerin sunulmak zorunda olduğu şeklinde yorumlanamaz.

4.2.      Fiyatın Uyarlanması

Tahsil edilen yasal vergilerin oranında herhangi bir artış veya indirim olması halinde, RSG olası fazladan tahsil edilen tutarları Üye’nin kredi kartına değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde iade edecektir. Vergi oranının artması halinde ise RSG, Üye’den açık veya e-posta adresine göndereceği bir yazı veya RSG’nin internet sitesinde yapacağı bir duyuru ile işbu tutarı talep edecektir. Üye, talep tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, RSG’ye artan vergi tutarını ödemekle yükümlüdür.

4.3.      Ödeme Temerrüdü

Üye, Sözleşme’de belirlenen bedelleri RSG’den kaynaklanmayan bir sebepten dolayı ödememesi halinde, RSG Üye’nin üyelik kartını iptal edecektir. Bu durumda Üye, tahsil edilemeyen bedellerin tamamını ödeninceye kadar, Salon’a giriş ve sunulan hizmetlerden faydalanma hakkını kaybedecektir. RSG ücretlendirmeye Sözleşme herhangi bir şekilde sonlandırılmadığı sürece devam edecek olup, RSG’nin ödenmeyen bedellerin tahsiline ilişkin yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

5.         SÖZLEŞME SÜRESİ / FESİH / DONDURMA

5.1.      Asgari Sözleşme Süresi / Uzatma

Sözleşme’nin asgari süresi Sözleşme hükümlerinde veya Form’da belirtilen süredir. Belirli süreli bir Sözleşme’nin uzaması, ancak Üye’nin Sözleşme’nin kurulmasından sonra, sona ereceği tarihe kadar RSG’den bu yönde talepte bulunması veya uzamasına onay vermesi halinde mümkündür. RSG’nin Sözleşme süresinin uzamasını reddetme hakkı haizdir.

5.2.      Üyeliğin Dondurulması

5.2.1.   Üye; Sözleşme süresi boyunca üyeliğini Sözleşme hükümlerinde veya Form’da açıkça öngörülmüş olması halinde dondurabilir. Her yıl için üyeliğin dondurulabileceği ayların sayısı Sözleşme’de veya Form’da belirtilmiştir; belirtilmemiş olması halinde ise üyelik her bir defada asgari 30 (otuz) gün dondurulmak kaydıyla toplam 3 (üç) ay dondurulabilir.

5.2.2.   Üye RSG’ye; üyeliğini dondurmak istediğini RSG’nin açık veya e-posta adresine yazılı olarak ve üyelik numarasını belirterek asgari 7 (yedi) gün öncesinden bildirmekle yükümlüdür. Üyeliğin dondurulması ancak ayın 1’inde başlamak zorunda olup, sadece tüm ay için dondurulabilecektir.

5.2.3.   Üyeliğin dondurulmuş olduğu ay/ aylarda Üye RSG’nin hizmetlerinden faydalanamayacak olup, işbu dondurulan ayı/ ayları Sözleşme süresinin sonunda ücretsiz kullanılabilecektir.

Sözleşme’de veya Form’da ücretli ve ücretsiz üyelik dönemlerin belirtilmiş olması halinde aşağıdaki uygulama geçerli olacaktır:

–           Üyeliğin dondurulması ücretsiz bir üyelik dönemine denk geliyor ise, öncelikle ücretsiz dönemin kullanılması gerekmekte olup, ancak işbu dönemden sonra üyelik dondurulabilecektir.

–           Üyeliğin dondurulması ücretli bir üyelik dönemine denk geliyor ise, öncelikle ücretli dönem devam ettirilecek, ardından mevcut ise ücretsiz dönem kullanılmalıdır.

5.2.4.   RSG’nin Sözleşme’yi haklı sebeple feshetme hakkı bulunması halinde üyeliğin dondurulması mümkün değildir.

5.3.      Olağanüstü Fesih Hakkı

Her iki Sözleşme tarafının önemli sebepten dolayı olağanüstü fesih hakkı saklıdır.

5.4.      Sözleşme’nin Üye Tarafından Feshi veya Üyeliğin Dondurulmasının Bildirilmesi

5.4.1.   Fesih bildirimi kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile Üye’nin üyelik numarasını belirterek RSG’ye yöneltilmelidir. Üye ayrıca Sözleşme’nin tesis edilmesini sağlayan yöntem ile de üyelik numarasını belirterek fesih bildiriminde bulunabilir.

5.4.2.   Her bir bildirim kağıt üzerinde RSG Group Turkey Spor Hizmetleri Limited Şirketi, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. A Blok 2E/ 116, 34758 Ataşehir/ İstanbul adresinde veya e-posta ile resmi e-posta adresine (halihazırda metropol@johnreed.com.tr) yöneltilmelidir.

6.         RSG’NİN SORUMLULUĞU

6.1.      RSG; Sözleşme öncesinde, süresince ve sonrasında yalnızca kasıt ve ağır ihmalden sorumludur, ihmal ve hafif ihmalden doğan zararlardan, kayıplardan, yaralanmalardan, sakatlanmalardan ve sair sağlık problemleri ile bunların sonuçlarından cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.2.      Ayrıca RSG yardımcı kişilerin kusurundan kaynaklanan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.3.    RSG’nin sorumluluğunu doğuracak bir zararın oluşması halinde, işbu sorumluluk üyelik ücretinin tutarı ile sınırlıdır.

7.         SON HÜKÜMLER

7.1.      Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Hakkı

Üye, Sözleşme’den doğan uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilecektir.

7.2.      İşbu GİK’nın Değiştirilmesi

RSG işbu GİK’nı ana edim borçları hariç olmak üzere geleceğe etkili olarak değiştirmeye yetkilidir. Ana edim borçları; Sözleşme’nin düzgün ifa edilebilmesini sağlayan ve Sözleşme taraflarının düzenli olarak yerine getirileceğine güvenebilecekleri borçlardır. RSG değişiklikler hakkında Üye’yi bilgilendirecek olup, Üye’ye değişikliklere makul bir süre içerisinde itiraz etme hakkı tanıyacaktır. Ayrıca Üye, değişikliklere itiraz edilmemesi halinde işbu değişikliklerin geçerli olacağı hakkında da bilgilendirilecektir.

7.3.      Takas Yasağı

Üye yalnızca tartışmasız veya kesin hükümle tespit edilen alacakları ile RSG’ye karşı takas yoluna başvurabilir.

7.4.      Kısmi Geçersizlik

7.4.1.   Sözleşme’de yer alan hükümlerden biri veya birkaçının herhangi bir sebepten dolayı geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin bütünü geçerliliğini koruyacaktır.

7.4.2.   Taraflar Sözleşme’deki boşluğu, Sözleşme’nin bütünlüğüne en uygun şekilde yeni bir hükümle dolduracaklardır.

7.4.3.   Geçersizliğin hizmet ya da sürelere ilişkin olması durumunda, işbu boşluk kanun hükümleri ile doldurulacaktır.

7.5.      Sözleşme Dili

Sözleşme’nin dili Türkçe’dir.