Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti RSG Group Česko s.r.o. pro studia provozovaná pod značkou „JOHN REED“ (členské smlouvy Silver a Gold)
Stav k: 1.3.2024

1. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY
1.1. Platnost VOP
Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro veškeré smlouvy zahrnující povinnost platit příspěvek uzavřené mezi RSG Group Česko s.r.o. (RSG) a členy studií provozovaných pod značkou „JOHN REED“, pokud nebylo v jednotlivém případě sjednáno něco jiného. Členy jsou ty osoby, které jsou na základě členské smlouvy uzavřené s RSG oprávněny užívat jedno nebo více fitness studií (dále jen Studia nebo jednotlivě Studio) dle ujednání na krycím listě „Členské smlouvy“ (dále jen krycí list smlouvy).
1.2. Uzavření smlouvy
Člen může při uzavírání smlouvy volit mezi nabízenými prvními smluvními obdobími a některým ze způsobů úhrady. Člen nejdříve poskytne pracovníku Studia identifikační údaje nezbytné k uzavření smlouvy. Smlouva nabývá platnosti podpisem člena na k tomu určeném zadávacím zařízení. Smlouvu lze případně uzavřít také online na webové stránce www.johnreed.cz. V takovém případě nabývá smlouva platnosti, jakmile RSG potvrdí její uzavření členovi na jeho e-mail.
1.3. Smluvní jazyk / Obsah smlouvy
Smluvním jazykem je čeština. RSG uloží potvrzení smlouvy včetně jejího obsahu a e-mailem ji zašle členovi včetně příslušných VOP.
1.4. Zvláštní ustanovení pro mladistvé
Osoby, které nedovršily 15. rok života, se nemohou stát členy. Mladiství, kteří ještě nedovršili 18. rok života, mohou uzavřít členskou smlouvu pouze se souhlasem zákonného zástupce a v jeho přítomnosti.
1.5. Zvláštní ustanovení pro studenty
Pro získání zvýhodněného studentského tarifu je nutné být v den uzavření smlouvy studentem a tuto skutečnost být schopen doložit potvrzením o studiu.

2. UŽÍVÁNÍ STUDIA / DODATEČNÁ PLNĚNÍ
2.1. Rozsah užívání Studia
Uzavřením smlouvy získává člen dle dohody na krycím listu smlouvy přístup do jednoho nebo více Studií a je oprávněn užívat je během příslušné otvírací doby. Pokud je na krycím listu smlouvy uveden tarif Power Hour, znamená to, že člen má umožněn vstup do Studia pouze od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00.
RSG je oprávněna uzavřít jednotlivá Studia provozovaná pod značkou „JOHN REED“ měsíčně až na osm hodin během příslušné otvírací doby ke zvláštním akcím nebo za účelem údržby a odmítnout členovi po dobu jejich uzavření přístup; RSG zveřejní dobu a délku uzavření na internetové stránce Studia „JOHN REED“ minimálně 7 dnů před uzavřením.
2.2. Zákaz nabízení komerčních tréninkových služeb
Úplatné nebo jinak komerční nabízení tréninkových služeb ve Studiu není dovoleno, pokud nebylo výslovně sjednáno něco jiného.
2.3. Vstup výhradně s MemberCard (dále jen členská karta)
Člen obdrží členskou kartu. Bez členské karty není vstup do Studia, popř. Studií možný.
2.4. Provozní řád
RSG je oprávněna stanovit provozní řád příslušného Studia, který je pro členy závazný. Provozní řád obsahuje zejména ustanovení ohledně přípustného užívání přístrojů/Studia a ochrany práv jiných členů. Platí i pro smluvní partnery RSG, jejichž Studia smí člen podle členské smlouvy užívat.
2.5. Oprávnění udělovat pokyny
Přítomný personál je oprávněn udělovat pokyny, pokud to je k zachování řádného provozu Studia, pořádku a bezpečnosti nebo dodržování provozního řádu nutné. Tyto pokyny je nutné uposlechnout.
2.6. Dodatečná plnění
2.6.1. Ve sjednaném měsíčním členském příspěvku je kromě užívání Studia zahrnuta odměna za čerpání dalších nabízených produktů a plnění jen v případě, že to bylo výslovně sjednáno na krycím listu smlouvy.
2.6.2. Když je na krycím listu smlouvy sjednáno dodatečné plnění „volný vstup pro kamaráda“, pak je člen oprávněn v pátek, v sobotu a v neděli vzít do Studia provozovaného pod značkou „JOHN REED“ další osobu (kamaráda). Člen může zprostředkovat vstup do Studia „John REED“ jen jednomu kamarádovi denně. Kamarád musí být plnoletý a před vstupem do Studia se musí zaregistrovat uzavřením smlouvy pro kamaráda; registrace kamaráda ve Studiu je možná pouze v době od 7:00 – 22:00 hod. RSG je oprávněna odmítnout nějakou osobu jako kamaráda jen ze závažných důvodů, zejména když opakovaně nebo závažně porušuje povinnosti ze stávající nebo dřívější smlouvy s RSG nebo provozní řád.

3. POVINNOSTI ČLENA
3.1. Nakládání s členskou kartou
Člen je povinen postarat se o bezpečnou úschovu členské karty. Ztrátu členské karty musí člen ihned nahlásit ve Studiu nebo na oficiální e-mailovou adresu (zakaznickyservis@johnreed.cz). Po ohlášení ztráty budou funkce členské karty zablokovány a od této chvíle nenese člen riziko jejího zneužití (například třetí stranou).
3.2. Poplatek za vystavení a aktivaci členské karty / náhradní členské karty
Pokud není na krycím listu smlouvy sjednáno něco jiného, je za vystavení a aktivaci členské karty při uzavření smlouvy splatný nevratný aktivační poplatek ve výši 500,- Kč včetně DPH. Za vystavení náhradní členské karty je také splatný aktivační poplatek ve výši 500,- Kč včetně DPH; stará členská karta ztrácí svou platnost aktivací náhradní členské karty.
3.3. Uvedení e-mailové adresy / Změny členských údajů
3.3.1. Člen je povinen poskytnout RSG při uzavření smlouvy aktuální e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím může probíhat komunikace s členem. Člen výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, že prohlášení RSG důležitá z právního hlediska (např. smluvní podklady, upomínky, prohlášení o změnách Všeobecných obchodních podmínek) mohou být zasílány buď písemně poštou na poštovní adresu, kterou naposledy uvedl, nebo elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu, kterou naposledy uvedl.
3.3.2. Člen musí RSG neprodleně oznámit každou změnu relevantních smluvních údajů (zejména jména, adresy, e-mailové adresy, bankovního spojení atd.).
3.4. Nepřevoditelnost členství / zákaz předání členské karty / kontrola totožnosti
Členství v RSG je osobní a nedá se převádět. Člen je proto povinen používat členskou kartu výhradně osobně a nepřenechat ji třetím stranám.
Aby se zajistilo, že členskou kartu bude používat pouze člen, poskytne člen RSG při uzavření smlouvy svou fotografii, kterou si RSG uloží.
Pokud člen svou fotografii neposkytne, RSG si vyhrazuje právo před vstupem do Studia zkontrolovat totožnost člena kontrolou jeho osobního průkazu s fotografií.
3.5. Zákaz konzumace / zakázané předměty
Člen nesmí ve Studiích kouřit, konzumovat alkoholické nápoje nebo omamné látky. Dále člen nesmí do Studia vnášet léčiva vázaná na lékařský předpis, která členovi neslouží k osobnímu a lékařem nařízenému užívání, omamné látky a/nebo jiné látky zvyšující fyzickou výkonnost člena (např. anabolika) a alkoholické nápoje. Člen dále nesmí výše uvedené látky úplatně nebo bezúplatně ve Studiích nabízet, opatřovat, přenechávat nebo jiným způsobem zpřístupňovat.

4. PLATBA A POVINNOST ÚHRADY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ / ÚPRAVA CENY / PRODLENÍ V PLATBĚ
4.1. Způsob platby
Člen může při uzavření smlouvy zvolit k úhradě členských příspěvků a poplatků za vystavení členské karty některý z následujících způsobů platby:
-​příkazní inkaso
-​pravidelné zatěžování účtu na základě příkazu z karty
-​převod
-​bezprostřední platba na POS terminálu.
V případě uzavření smlouvy online je možným způsobem platby pouze pravidelné zatěžování účtu na základě příkazu z karty.
Způsob platby zvolený a sjednaný členem při uzavření smlouvy je uveden na krycím listě smlouvy.
Když je jako způsob platby sjednáno „Příkazní inkaso“, pak člen musí nejpozději do 14 dnů po uzavření smlouvy předat RSG platné oprávnění k inkasu měsíčních členských příspěvků a aktivačních poplatků za členskou kartu. Člen je povinen zajistit, aby na jeho bankovním účtu bylo vždy nezbytné krytí na úhradu inkasa splatných členských příspěvků a aktivačních poplatků.
Když je jako způsob platby sjednán „Převod“, pak člen musí nejpozději do 7 dnů po uzavření smlouvy převést na uvedený účet RSG členské příspěvky a aktivační poplatky splatné po uzavření smlouvy.
4.2. Splatnost měsíčních poplatků
4.2.1. U smluv s prvním smluvním obdobím na dobu minimálně 3 měsíců, kde je jako způsob platby sjednáno „Příkazní inkaso“ nebo „Pravidelné zatěžování účtu na základě příkazu z karty“, budou měsíční členské příspěvky splatné vždy předem v první den měsíce za příslušný kalendářní měsíc, pokud není smluvně sjednáno jinak. Členský příspěvek za alikvótní část prvního kalendářního měsíce po uzavření smlouvy je splatný současně s případně sjednaným aktivačním poplatkem za členskou kartu v den uzavření smlouvy. Příspěvek za alikvótní část posledního měsíce trvání smlouvy může být splatný v předstihu s členským příspěvkem za předchozí měsíc.
4.2.2. U smluv s prvním smluvním obdobím na dobu minimálně 3 měsíců, kde je jako způsob platby sjednán „Převod“ nebo „Bezprostřední platba na POS terminálu“, budou členské příspěvky splatné vždy předem na období 3 měsíců, a to periodicky v první den dalšího tříměsíčního období, pokud není smluvně sjednáno něco jiného. Členské příspěvky za první tři měsíce smluvního období budou splatné s případně sjednaným aktivačním poplatkem za členskou kartu v den uzavření smlouvy.
4.2.3. U smluv s prvním smluvním obdobím na dobu 1 měsíc, budou měsíční členské příspěvky splatné vždy předem, a to periodicky v první den dalšího smluvního měsíčního období, pokud není smluvně sjednáno něco jiného. Členské příspěvky za první měsíc smluvního období budou splatné s případně sjednaným aktivačním poplatkem za členskou kartu v den uzavření smlouvy.
4.3. Právo na úpravu ceny
4.3.1. RSG je oprávněna zvýšit měsíční členský příspěvek, když se zvýší zákonná DPH, přičemž zvýšení členského příspěvku je omezeno na zvýšenou sazbu DPH. RSG využije právo na zvýšení ceny prohlášením v textové podobě. Zvýšení ceny bude účinné od prvního dne měsíce následujícího po doručení prohlášení.
4.3.2. Když se zákonná DPH sníží, analogicky se také sníží měsíční členský příspěvek. Ke snížení dojde se snížením DPH.
4.4. Prodlení s platbou
4.4.1. Pokud se člen zpozdí s platbou, RSG si vyhrazuje právo vyfakturovat členovi poplatky z prodlení, pokud prodlení zavinil člen. Vedle úroků z prodlení v zákonné výši k nim patří i náklady na právní vymáhání odpovídající danému účelu, zejména výlohy spojené s upomínkou a inkasem, soudní poplatky a náklady na právní zastoupení.
4.4.2. Pokud se člen ocitne v prodlení s úhradou částky odpovídající dvěma měsíčním příspěvkům, RSG je oprávněna smlouvu mimořádně vypovědět ze závažného důvodu. V tomto případě je RSG oprávněna požadovat kromě poplatků z prodlení podle bodu 4.4.1. těchto VOP další náhradu škody podle zákonných ustanovení.

5. DOBA TRVÁNÍ / VÝPOVĚĎ / ODSTOUPENÍ / POZASTAVENÍ
5.1. První smluvní období / řádná výpověď
Smlouva se nejprve uzavírá na fixní první smluvní období uvedené na krycím listu smlouvy (dále jen první smluvní období). Když smlouvu člen nebo RSG nevypoví před koncem příslušného období, smlouva se prodlužuje vždy o dobu prvního smluvního období, maximálně však o dalších dvanáct měsíců. Řádná výpověď musí být oznámena
– u smlouvy s prvním smluvním obdobím v délce do tří měsíců nejpozději dva týdny,
– u smlouvy s prvním smluvním obdobím delším než čtyři měsíce nejpozději čtyři týdny
před příslušným koncem smlouvy; pro člena platí bod 5.5. těchto VOP.
Jestliže člen uzavřel smlouvu s prvním smluvním obdobím delším než čtyři měsíce se zvýhodněným studentským tarifem, prodlouží se mu tato smlouva za cenu odpovídající tomuto tarifu pouze za podmínky, že člen písemně doloží zákaznickému servisu minimálně 14 kalendářních dnů před příslušným koncem smlouvy potvrzení o studiu.
5.2. Odstoupení od smlouvy v případě uzavření smlouvy online
5.2.1. V případě, že člen (spotřebitel) uzavřel smlouvu online, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
5.2.2. Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí člen o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat RSG (RSG Group Česko s.r.o., Karlovo nám. 2097/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, email: zakaznickyservis@johnreed.cz) formou jednoznačného prohlášení (např. e-mailem nebo dopisem zaslaným poštou). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
5.2.3. Pro odstoupení lze využít vzorový formulář, který byl zaslán na e-mail s potvrzením o uzavření členské smlouvy.
5.2.4. Pokud se člen rozhodne od smlouvy odstoupit, vrátí mu RSG v takovém případě platby, které jí na základě smlouvy uhradil. Pokud však člen již započal využívat služby před odstoupením v prvních 14 dnech, vrátí RSG členovi pouze poměrnou část sjednaného členského poplatku. Aktivační poplatek za vystavení členské karty dle čl. 3.2. těchto VOP se nevrací.
5.3. Pozastavení smlouvy
5.3.1. Člen může svoji smlouvu pozastavit pouze tehdy, jestliže je toto výslovně uvedeno na krycím listě smlouvy. Počet měsíců, po které může být smlouva v kalendářním roce maximálně pozastavena, je rovněž uveden na krycím listě smlouvy. Pozastavení musí začínat prvním dnem v měsíci a dá se provést pouze na celé kalendářní měsíce
5.3.2. Plánované pozastavení smlouvy musí člen RSG oznámit minimálně sedm kalendářních dnů před začátkem pozastavení dle bodu 5.5. těchto VOP. Po dobu pozastavení je člen osvobozen od platby členských příspěvků splatných během doby pozastavení a nemůže čerpat služby RSG. V případě pozastavení se doba následujícího možného ukončení smlouvy řádnou výpovědí členství posouvá o dobu pozastavení smlouvy. Pokud jsou na krycím listu smlouvy sjednána bezplatná období a období, za která je nutné platit příspěvek, členská smlouva bude po pozastavení v bezplatném období nejdříve pokračovat zbylou částí bezplatného období a následně poté placeným obdobím..
5.3.3. Nárok na pozastavení neexistuje, když už smlouva byla vypovězena nebo když je RSG oprávněna k mimořádnému vypovězení smlouvy.
5.4. Právo na mimořádnou výpověď
Právo obou smluvních stran na okamžitou mimořádnou výpověď ze závažného důvodu není výše uvedenými ustanoveními dotčeno.
5.5. Podání výpovědi členem nebo oznámení člena o pozastavení smlouvy
Každou výpověď nebo plánované pozastavení musí člen s uvedením členského čísla zaslat poštou na adresu RSG Group Česko s.r.o., Karlovo nám. 2097/10, 120 00 Praha 2 nebo e-mailem na oficiální e-mailovou adresu (zakaznickyservis@johnreed.cz).

6. RUČENÍ RSG
Fitness studio neručí vůči členům za jakoukoli majetkovou nebo nemajetkovou újmu popř. toto ručení omezuje, a to v nejširší možné míře, jakou český právní řád připouští. Fitness studio zejména neručí za škodu, která vznikla členům v důsledku toho, že neplnili své povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, členskou smlouvou, těmito obchodními podmínkami, provozním řádem Fitness studia nebo pokyny jeho personálu. Každý člen plně odpovídá za svůj zdravotní stav; jakákoli odpovědnost Fitness studia za zdravotní stav člena se vylučuje. Fitness studio dále zejména neručí za cennosti uložené na jiném než k tomu určeném místě.

7. SPOTŘEBITELSKÁ ARBITRÁŽ
Člen má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Změny těchto VOP
RSG je s výjimkou povinností vyplývajících z hlavního plnění oprávněna s účinností v budoucnu měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Povinnosti vyplývající z hlavního plnění jsou takové povinnosti, které teprve umožní řádné provedení smlouvy a jejichž dodržování smluvní strany smí legitimně očekávat. RSG člena seznámí se změnami a poskytne mu příležitost podat proti změnám námitku během přiměřené lhůty v délce minimálně 30 dnů poté, co se s nimi seznámí, a zvlášť upozorní na to, že v případě nepodání námitky změny nabydou účinnosti.
8.2. Neúčinnost jednotlivých ustanovení
Pokud některé nebo více ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, pak tím není dotčena účinnost smlouvy a jejich zbylých ustanovení.
8.3. Rozhodné právo
Smluvní vztahy vyplývající z těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.